W ostatnim czasie w okolicy Radomia odbyły się festyny z okazji Dnia Dziecka. Nie mogło na nich zabraknąć stoiska wystawionego przez Służbę Więzienną

Uczestnicy festynów mogli zapoznać się ze sprzętem stosowanym przez funkcjonariuszy - zarówno środkami ochrony osobistej jak i środkami przymusu bezpośredniego. Zapoznawali się również z pracą psa specjalnego - Noro, będącego jednym z dwóch czworonożnych funkcjonariuszy pełniących służbę w Areszcie Śledczym w Radomiu. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pojazdy oparcyjne, które można było zwiedzić od środka. Nie zabrakło również ciekawych rozmów z funkcjonariuszami na temat ich pracy, a także tego jak wstąpić w szeregi Służby Więziennej. Sporo osób szuka stabilnej i perpektywicznej pracy, kierując swój wzrok właśnie w stronę munduru Służby Więziennej. 

Przypomnijmy, że funkcjonariuszem może zostać każdy kto:

  • posiada obywatelstwo polskie
  • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
     
Każdy kto chce zostać funkcjonariuszem w Służbie Więziennej, musi pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Służbie Więziennej oraz weryfikujemy jego kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie.
Służba Więzienna to liczne przywileje takie jak: trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień, za staż pracy czy wcześniejsza emerytura . Ale praca u nas to także:
 
-  stabilność zatrudnienia
-  wymiar urlopu wypoczynkowego wynoszący nawet 39 dni
- nagroda roczna i jubileuszowa
- dopłata do wypoczynku
- zwrot kosztów dojazdu do służby
- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego
- możliwość rozwoju zawodowego czy zróżnicowany system szkoleń
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej