W ramach podpisanego porozumienia między radomską jednostką penitencjarną a Nadleśnictwem Radom odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe z przedstawicielem Nadleśnictwa.

Dzięki podpisanemu porozumieniu pracownicy Nadleśnictwa wspólnie z kadrą Aresztu Śledczego realizują prowadzenie i organizowanie programów resocjalizacji sprzyjających przygotowaniu do readaptacji społecznej poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych dla skazanych. Ponadto dzięki takiej współpracy osadzeni są bogatsi w informacje z zakresu ochrony przyrody.  

Najważniejszym punktem zorganizowanych zajęć kulturalno-oświatowych była poprawa warunków bytowych dziko żyjących zwierząt na terenie Nadleśnictwa poprzez realizację programów resocjalizacji, w ramach których wykonywane będą m.in. budki lęgowe dla ptaków, budek dla nietoperzy, budek dla pilchowatych oraz karmników dla ptaków.

Tekst: por. Aneta Baran

Zdjęcia: ppor. Marcin Obremski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej