Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu to kolejna uczelnia wyższa, z którą Areszt Śledczy w Sosnowcu zawarł porozumienie o współpracy.

W grudniu 2022 r. informowaliśmy o podpisaniu przez Prorektorkę ds. komunikacji Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu i Dyrektora Aresztu Śledczego listu intencyjnego dotyczącego odbywania praktyk zawodowych przez studentów w sosnowieckiej jednostce penitencjarnej. List został podpisany w związku z ubieganiem się Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku psychologia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Społecznych w Jaworznie. 

W dniu 18.03.2024 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu oraz z upoważnienia Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie podpisali porozumienie szczegółowo określające zasady współpracy z zakresu działalności edukacyjnej, wychowawczo-opiekuńczej oraz terapeutycznej. Porozumienie umożliwia i określa również warunki odbywania studenckich praktyk zawodowych.

Ponadto celem porozumienia jest także podnoszenie świadomości, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju społecznego ruchu kulturalnego oraz wspieranie edukacji, sztuki i wychowania młodzieży. Porozumienie zakłada także organizację wspólnych imprez młodzieżowych i studenckich, rozpowszechnianie idei bezpieczeństwa, tolerancji i wzajemnej akceptacji oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej