Z okazji Dnia Dziecka psycholog Aresztu Śledczego w Sosnowcu zorganizowała program z zakresu integracji rodzin, w ramach którego skazani ojcowie nagrywali wiersze oraz bajki dla swoich dzieci, a także wykonywali dla nich ozdoby plastyczne.

Program readaptacji społecznej pt. „Ja tato” przeznaczony był dla osadzonych, którzy posiadają dzieci lub są ich opiekunkami. W trakcie realizacji programu osadzeni nagrywali wiersze oraz bajki dla swoich dzieci, a także malowali lub wyklejali ozdobnymi kamieniami obrazy, które mogli przekazać swoim pociechom z okazji Dnia Dziecka, udowadniając przy tym, że mimo pozbawienia wolności chcą mieć czynny i wartościowy udział w ich życiu.

Kochająca postawa rodzicielska pozytywnie oddziałuje na szeroko rozumiany rozwój dziecka. Dzięki bliskości i nawiązanej z dzieckiem więzi, ojciec może nie tylko mieć dobry kontakt z dzieckiem, ale może być dla niego podporą, służyć radą, wspierać swoje dziecko w rozwoju osobowym i społecznym. Nieobecność ojca lub niewywiązywanie się przez niego ze swej roli stanowi dla niego krzywdę.

Znaczenie więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami dla kształtowania jego osobowości jest niezwykle istotne. Więź ta powstaje w toku zaspokajania potrzeb dziecka i zależy od sposobu ich zaspokajania przez rodzinę. Gdy ojciec wypełnia dobrze swoją funkcję w rodzinie, to jego obecność w życiu dziecka daje mu oparcie i poczucie stabilności, czyni je bardziej szczęśliwym i bezpiecznym. Słaby związek emocjonalny z ojcem jest uznawany za główną przyczynę nasilania się lęku u dzieci.

Rodzina jest grupą, która jednocześnie zapewnia jednostkom zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, potrzeb intymnego współżycia, gwarantuje równowagę emocjonalną, a zatem zapobiega dezintegracji osobowości. Wiadomo przecież, jak mocno człowiek odczuwa potrzebę doznawania różnych uczuć: sympatii, życzliwości, miłości, przywiązania, zaufania a także potrzebę okazywania tych uczuć innym osobom. Oczywiście skala tych potrzeb może się bardzo różnić u wielu ludzi. Istnieją przy tym różnice w sposobie wyrażania uczuć, co jest uzależnione od czynników kulturowych, jednakże sama potrzeba uczuć istnieje – i właśnie rodzina jest grupą, w której ta potrzeba może się przede wszystkim realizować, być zaspokojona.

Służba Więzienna świadoma jest jak ważne znaczenie dla resocjalizacji ma kontakt z rodziną. Dlatego programy z zakresu integracji rodzin czy kształtowania umiejętności świadomego rodzicielstwa są jednymi z ważniejszych programów readaptacyjnych realizowanych przez kadrę penitencjarną.

Tekst: ppor. A. Górny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej