W celu stworzenia skazanym szansy na skuteczniejszą resocjalizację, funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu nawiązali współpracę z kolejnym podmiotem zainteresowanym zatrudnieniem osadzonych.

Tym razem Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu w dniu 13.03.2024 r. podpisał porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu. W ramach tej współpracy osoby odbywające karę pozbawienia wolności w sosnowieckim areszcie będą pracować odpłatnie przy segregacji odpadów. Porozumienie zakłada skierowanie do pracy poza terenem jednostki penitencjarnej grupy do 10 osadzonych.

Praca jako fundamentalny element resocjalizacji

Jednym z fundamentalnych elementów kształtowania społecznie akceptowanych postaw i przygotowania osadzonych do ponownej adaptacji do życia w środowisku otwartym jest praca. Zatrudnienie uczy bowiem systematyczności, punktualności, samodyscypliny, odpowiedzialności, wzmacnia poczucie własnej wartości. Dzięki zdobyciu powyższych umiejętności oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych skazani mają szansę na opuszczenie kryminogennego środowiska, a tym samym na skuteczną resocjalizację. Ponadto, wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności bardzo często sprawia, że osadzeni czują się potrzebni oraz mają wpływ na sytuację swojej rodziny.

Obopólne korzyści

Ze względu na fakt, że w ramach sosnowieckiej jednostki penitencjarnej funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego władze aresztu od wielu lat współpracują z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zatrudnienia skazanych poza murami jednostki.
Dzisiejsze, kolejne tego typu porozumienie, umożliwi skazanym spłacanie nałożonych na nich sądowych zobowiązań finansowych, naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody oraz spłatę zobowiązań jako formy zadośćuczynienia ofiarom przestępstw. Osadzeni dzięki odpłatnemu zatrudnieniu będą mogli również wesprzeć materialnie swoje rodziny.

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej