W dniach 13 - 31 maja 2024 r. w Areszcie Śledczym w Suwałkach odbywa się kurs "Ogólnobudowlany" finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Umiejętności

Szkolenie obejmuje pond 100 godzin dydaktycznych oraz praktycznych zajęć. Uczestniczy w nim dwunastu osadzonych. W trakcie zajęć kursanci mają możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy w sektorze budowlanym oraz poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pomocy przedlekarskiej. Nauczyć się wykonywania prac remontowych – malarskich oraz glazurniczych. Głównym założeniem kursu zawodowego jest nabycie przez osoby pozbawione wolności wiedzy i umiejętności praktycznych oraz podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, co z pewnością zwiększy ich szanse na uzyskanie zatrudnienia po wyjściu na wolność.

Funkcja resocjalizacyjna

Kurs to element procesu resocjalizacji prowadzonego przez funkcjonariuszy wobec osadzonych. Skazani w kontekście zdobycia kompetencji zawodowych, rozwoju osobistego zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia po wyjściu na wolność i prawidłową readaptację w środowisku zewnętrznym.

FPPoPP?

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej działa od 2012 roku. Jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przychodami Funduszu są w głównej mierze środki pieniężne pochodzące z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, oraz potrącenia w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę zatrudnionych skazanych zatrudnionych.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Marta Kowalczyk -Kalinowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej