Na początku września w świdnickim Areszcie Śledczym zakończył się kolejny kurs zaworowy zorganizowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W kursie wzięło udział 12 skazanych, którzy dzięki temu nabyli umiejętności i uzyskali kwalifikacje w zakresie „Technologa robót wykończeniowych w budownictwie”. Istotną wagę położono na aspekty praktyczne kursu, co dzięki zaangażowaniu prowadzącego kurs Adama Nowaka, niezwykle doświadczonego instruktora, spowodowało, że osadzeni nabyli realne umiejętności. Poza walorami edukacyjnymi kursu, dzięki zajęciom praktycznym odnowiony został trakt komunikacyjny w budynku penitencjarnym jednostki, co znacząco wpłynęło na estetykę tego miejsca. 

Walory resocjalizacyjne

Realizacja kursów kwalifikacyjnych pozostaje bardzo istotnym działaniem, albowiem, właśnie nauczanie zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym należy do kluczowych metod oddziaływań resocjalizacyjnych i dlatego pozostaje ono szczególnie istotne. Wykorzystując walory resocjalizacyjne tego środka w Areszcie Śledczym w Świdnicy w lipcu i sierpniu 2023 r. odbył się kolejny kurs „Technologa robót wykończeniowych”. Podczas spotkań teoretycznych skazani przede wszystkim poznali zasady i techniki wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie, a także zapoznali się z właściwościami poszczególnych materiałów.

Aktywizacja zawodowa

Wzorem lat poprzednich osadzeni, którzy pozytywnie zaliczyli zajęcia praktyczne i teoretyczne otrzymali świadectwa ukończenia kursu. Kurs został zrealizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Natomiast za realizację zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiadał Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Natomiast dzięki współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy, oprócz zajęć związanych stricte z kursem, skazani uczestniczyli również w warsztatach z zakresu aktywizacji zawodowej. Dzięki temu osadzeni nabyli wiedzę z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Realne korzyści

Niewątpliwie ukończenie kursu zawodowego i udział w zajęciach aktywizacji zawodowej ułatwi skazanym poszukiwanie zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, a tym samym przyczyni się do praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie. I właśnie dlatego podobne zajęcia stanowią bardzo istotny etap resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

mjr Bartłomiej Perlak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej