Współpraca więzienników z leśnikami przynosi szereg wymiernych korzyści dla obu instytucji. Kolejnym krokiem realizacji podpisanego w lutym 2022 r. porozumienia, jest zatrudnienie skazanych na rzecz Lasów Państwowych.

Na spotkaniu w dniu 31 sierpnia 2022 r. z udziałem Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce ppłk Piotra Ostaszyka i Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna dr. inż. Pawła Szymańskiego, ustalone zostały zasady współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych z białołęckiego aresztu na rzecz Lasów Państowych. Zatrudnienie skazanych jest kluczowym elementem resocjalizacji, ułatiwającym osobom pozbawioym wolności powrót do społeczeństwa.   

Służba Więzienna ma świadomość, iż kontakt z przyrodą połączony z wykonywaniem przez skazanych pracy społecznie użytecznej niesie za sobą wiele korzyści. Jest to jedna z wielu odsłon szerokiej współpracy Służby Więziennej z Lasami Państwowymi. Obie instytucje współdziałają w zakresie prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. Wspólne działania Służby Więziennej i Lasów Państwowych stworzyły nowe możliwości w zakresie readaptacji skazanych. Teraz osadzeni, oprócz realizacji programów readaptacji z udziałem Lasów Państwowych, będą mogli pracować w lasach i dbać o zasoby leśne wykonując nasadzenia, dbać o uprawy leśne i wykonywać inne niezbędne prace na terenie lasów Nadleśnictwa Jabłonna. , 

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej