20 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Jest to święto ogólnonarodowe, poświęcone upowszechnianiu wiedzy o polubownych metodach rozwiązywania sporów między innymi w drodze mediacji.

Podstawą, na której opiera się postępowanie mediacyjne, jest wzajemna komunikacja, sprawiedliwość naprawcza oraz szacunek dla potrzeb wszystkich uczestników konfliktu. Zatem, mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie wzajemnego porozumienia. Jest dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej - cieszącej się ich zaufaniem – mediatora.

Innymi słowy, mediacja to  próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Mając na względzie istotę jednostek penitencjarnych warto nadmienić, że mediacja w sprawach karnych ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Mediatorem może zostać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, za wyjątkiem sędziego, który nie jest w stanie spoczynku. Strony mogą wybrać mediatora z listy stałych mediatorów prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego, a także mediatora z listy ośrodka mediacyjnego, przekazanej prezesowi sądu okręgowego.

W przypadku mediacji w sprawach karnych prowadzić je mogą jedynie instytucje i osoby uprawnione do prowadzenia postępowania mediacyjnego wpisane na wykaz prowadzony przez prezesa sądu okręgowego. Faktem jest, że ugoda zawarta przez strony przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sąd, by mogła uzyskać moc prawną ugody sądowej, tzn. by mogła wywoływać takie same skutki, jak w przypadku, gdyby strony zawarły ugodę przed sądem.

Mediację wyróżnia zasada dobrowolności, bezstronności, poufności, neutralności oraz akceptowalności!

Opracowanie i zdjęcie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej