Spośród kadry liczącej ponad 500 funkcjonariuszy i pracowników białołęckiej jednostki penitencjarnej większa część to dział ochrony i dział penitencjarny.

„Sami możemy zrobić niewiele, razem tak dużo.”

274 funkcjonariuszy działu ochrony to  strażnicy, oddziałowi, dowódcy zmiany, przewodnicy psów oraz inspektorzy na czele z kierownictwem. Wielu z nich pełni służbę dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Robią to w bezpośrednim kontakcie z tymczasowo aresztowanymi i skazanymi,  w tym z tymi, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za najcięższe przestępstwa. Zawsze w gotowości, z zaangażowaniem i z dnia na dzień coraz większym doświadczeniem pełnią służbę nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. Odpowiednio  od zajmowanego stanowiska realizują czynności wynikające z przepisów, m.in. dokonują kontroli osób, które ubiegają się o wstęp, jak i opuszczenie jednostki penitencjarnej, kontroli pojazdów, cel, pomieszczeń, odzieży, paczek, listów oraz osadzonych. Zapewniają bezpieczeństwo w oddziałach mieszkalnych i realizują porządek dnia, wynikający z odrębnych przepisów. Konwojowanie osadzonych między jednostkami, pełnienie służby w oddziałach mieszkalnych, realizacja spacerów, stosowanie zabezpieczeń techniczno – ochronnych, wykorzystanie psa specjalnego, gromadzenie i przechowywanie informacji uzyskanych w wyniku czynności profilaktycznych - to tylko namiastka zadań realizowanych codziennie przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

61 funkcjonariuszy działu penitencjarnego to wychowawcy, psycholodzy, referat zatrudnienia oraz kadra kierownicza. Choć na pierwszy rzut oka funkcjonariusze – kolokwialnie nazywanego – „penit-u” pełnią służbę od godziny 8 do 16, to nie brakuje każdego dnia wychowawców dyżurujących w godzinach apelu porannego, a także tego wieczornego. W weekendy i święta także dowódca zmiany oraz funkcjonariusze działu ochrony, którzy są 24 godziny, 7 dni w tygodniu  mogą liczyć na obecność wychowawcy i psychologa.  W codziennej pracy to wychowawcy podejmują wiele działań zmierzających do utrzymania porządku i dyscypliny u osadzonych, w tym opiniowanie i wnioskowanie w sprawach nagradzania kodeksowego i karania dyscyplinarnego skazanych za naruszenie nakazów lub zakazów wynikających z przepisów. Podejmują także czynności mające na celu bieżące rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych pomiędzy osadzonymi oraz wskazują na społecznie akceptowane sposoby ich rozwiązywania. To funkcjonariusze działu penitencjarnego są odpowiedzialni za rozmieszczanie osadzonych w celach mieszkalnych – to zadanie wymaga odpowiedniego rozpoznania środowiska wychowawczego i brania pod uwagę szeregu czynników, wynikających zarówno m.in. z czynników sytuacyjnych, ale także osobowościowych osadzonych. Zapoznają także osadzonych z obowiązkami i uprawnieniami oraz motywują ich do właściwego zachowania i przestrzegania porządku wewnętrznego. Opiniują prośby i wnioski jakie skazani składają do dyrektora aresztu, realizują Indywidualne Programy Oddziaływania, programy resocjalizacyjne i wiele innych zadań.

Choć służba w Służbie Więziennej nie należy do prostych to istnieje wiele osób, którzy po kilkunastu latach pracy czują się spełnieni i stanowią autorytet wiedzy i praktyki dla młodszych stażem funkcjonariuszy. Dla każdego nowo przyjętego funkcjonariusza ważne jest wsparcie koleżanek i kolegów z pracy. Poznanie topografii, przeznaczenia, ale i specyfiki jednostki to istotne kwestie na początku służb. Przekład wiedzy teoretycznej na praktyczną to najefektywniejsza forma przyswajania wiedzy, a warto zaznaczyć, że choć przebieg dnia w służbie jest usystematyzowany to w rezultacie każdy dzień jest  inny.  Bez rutyny, nudy czy monotonii.

Dla zainteresowanych
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby woj­skowej;
  • korzystająca z pełni praw publicznych;
  • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochro­nie informacji niejawnych;
  • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
  • Na stanowisko mł. wychowawcy działu penitencjarnego wykształcenie wyższe tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności z zakresu: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa.

Szczegoły dotyczące naszej służby, naborów, procesu rekrutacji, można znaleźć na stronie www. sw.gov.pl/rekrutacja

Opracowanie i zdjęcie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej