Ochrona to słowo klucz w funkcjonowaniu więziennictwa. Dzień Pracownika Ochrony, który przypada 22 sierpnia to święto, choć nietypowe to związane jest z tym, czym zajmujemy się na co dzień i możemy utożsamić go z funkcjonariuszami Służby Więziennej.

Ochrona społeczeństwa

Jednym z zadań Służby Więziennej jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych. Formacja pełni więc istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.W myśl święta ochrony, warto wyszczególnić dział ochrony - najliczniejszy spośród wszystkich pionów służby w jednsotce peitencjarnej.  Strażnicy, oddziałowi, dowódcy zmiany, przewodnicy psów pełnią w nim służbę dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Robią to w bezpośrednim kontakcie z więźniami, w tym z tymi najgroźniejszymi. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali się poświęcić dla służby drugiemu człowiekowi.

Służba

Jeśli sercu bliskie są hasła: duma, prestiż, honor to Służba Więzienna jest idealnym miejscem by rozpocząć karierę lub zmienić stanowisko z pracownika cywilnego na funkcjonariusza Służby Więziennej. Oprócz pracy z osobami pozbawionymi wolności można wybrać jedną z dróg, na której spełnienie okaże się gwarantowane. I choć - kolokwialnie ujmując - ochroniarzy można zobaczyć zarówno w instytucjach, firmach, szkołach, sklepach, podczas zawodów sportowych czy innych imprez masowych, to być funkcjonariuszem Służby Więziennej może okazać się także tym, czego brakować może na innym tego typu stanowisku.

Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej

 

Warto zatem sprawdzić, czy spełnione są wymagania formalne takie jak:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  • rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
    w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego;
  • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby

… i można aplikować na stanowisko strażnika działu ochrony!

Dziękujemy każdej osobie, która związana jest z ochroną za czujność, poświęcenie i dyspozycję. Życzymy bezpiecznej pracy i służby oraz satysfakcji z pełnienia tak ważnej misji, jaką jest zapewnienie porządku i szeroko rozumiana ochrona.

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej