W ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Nadleśnictwem Jabłonna a Aresztem Śledczym w Warszawie – Białołęce skazani wzięli udział w akcji pielęgnowania terenu nadleśnictwa.

W dniach 09-10 czerwca 2022 r. osadzeni zostali zaangażowani przez kadrę penitencjarną w pomoc przy pracach porządkowych terenu nadleśnictwa. 

Jednym z celów wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Jednym z tych zachowań bez wątpienia jest dbałość o środowisko naturalne. Realizacja tej inicjatywy w ramach zajęć kulturalno – oświatowych daje osadzonym możliwość właściwego zagospodarowania czasu i wykonania czynności pożytecznych dla społeczeństwa. Ponadto, uczy odpowiedzialności, staranności i dbałości oraz daje satysfakcję z wykonywanych zadań.

Porozumienie zawarte między Aresztem Śledczym w Warszawie-Białołęce a Nadleśnictwem Jabłonna  ma m.in. na celu  zwiększenie efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej oraz kształtowaniu wśród osadzonych prospołecznych postaw. Przedmiotem porozumienia jest wspólne organizowanie, inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych poprzez  działania z zakresu szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej, a także podniesienie świadomości ekologicznej u wszystkich uczestników biorących udział we wspólnych działaniach

Opracowanie: kpr. Olga Żebrowska
Zdjęcia: st. szer. Milena Gongało.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej