Służba Więzienna okręgu warszawskiego rozpoczyna nabór kandydatów do służby. Poszukujemy funkcjonariuszy o zróżnicowanym wykształceniu i specjalizacji.

Służba Więzienna okręgu warszawskiego rozpoczyna nabór kandydatów do służby. Poszukujemy funkcjonariuszy o zróżnicowanym wykształceniu i specjalizacji.

Ta oferta jest dla Ciebie! Pozwól nam wydobyć Twój potencjał!

Lubisz wyzwania?
Szukasz ciekawej pracy?
Oczekujesz stabilnego zatrudnienia?
Wstąp w szeregi Służby Więziennej!

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1064 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

OGŁASZA

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

 

OFERUJEMY:

 • stałą pracę,
 • pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,
 • wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,
 • dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

 • podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • wypełnioną ankietę personalną (będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • kserokopia książeczki wojskowej – z zapisem o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.;
 • zgoda kandydata na sprawdzenie posiadanego wykształcenia;
 • zgoda na przetwarzanie danych RODO;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

Aktualnie nabór trwa do 12 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, profilu na Facebooku oraz Twitterze. Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (format pdf), a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej (liczy się data wpływu do jednostki) na poniższy adres:

ul. Wiśniowa 50

02-520 Warszawa

 • LUB BEZSPOŚREDNIO SKŁADAĆ DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W KTÓRYCH AKTUALNIE PROWADZONY JEST NABÓR NA OKREŚLONE STANOWISKO SŁUŻBOWE

z adnotacją „Nabór na stanowisko ……………………………………”.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu jednostek:

 • Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1, Warszawa,
  nr tel. 451 056 420; 22 321 76 12; 22 321 75 16;
 • Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50
  nr tel. 695 886 606; 22 640 82 73, 22 640 82 63, 22 640 82 60, 22 640 82 59.

Zostań jednym z nas i wstąp do Służby Więziennej!
 

#chcedoSW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej