W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi rzekomego przedawnienia godzin nadliczbowych wypracowanych przed 1 lipca 2019 roku, wskazać należy, że nadpracowane godziny nie ulegają przedawnieniu.

W oparciu o Ustawę z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...) stwierdza się jednoznacznie, iż roszczenie funkcjonariusza do otrzymania dnia wolnego z tytułu wypracowanych nadgodzin przed dniem 1 lipca 2019 roku,  nie ulega 3-letniemu przedawnieniu. Taką gwarancję dają bowiem funkcjonariuszom właśnie przepisy ujęte w art. 16 ustawy zmieniającej, zachowujące regulacje co do rozliczania tzw. nadgodzin wypracowanych przed dniem 1 lipca 2019 roku.

Przedawnieniu może ulec wyłącznie samo  roszczenie funkcjonariusza o wypłatę ekwiwalentu za pełnienie służby ponad ustawowy wymiar. Roszczenie to dotyczyć będzie jedynie funkcjonariuszy, którzy wraz ze zwolnieniem ze służby nie otrzymali ekwiwalentu pieniężnego za WSZYSTKIE  wypracowane przez cały okres służby tzw. nadgodziny.  Tutaj należy odnieść się do kwestii określenia początku biegu przedawnienia. W przypadku nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej przed dniem 1 lipca 2019 roku, które nie zostały im oddane w formie czasu wolnego, będzie to dopiero dzień zwolnienia ze służby w Służbie Więziennej.

Ekwiwalent, o którym mowa zostanie obliczony według aktualnie obowiązującej stawki uposażenia należnego funkcjonariuszowi w dniu jego zwolnienia ze służby, co jest niewątpliwie rozwiązaniem korzystnym dla funkcjonariuszy.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej