Dyrektor Generalny Służby Więziennej, w uzgodnieniu z Panem Michałem Wosiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości podjął decyzję o regulacji stałych dodatków służbowych od 1 lipca br., przeznaczając kwotę 25 zł na każdy etat ustanowiony oraz od 1 sierpnia br. dodatków czasowych.

W ramach konsultacji społecznych uwzględnił stanowisko  Niezależnego Samorządnego Związku  Zawodowego „Solidarność” w kwestii regulacji dodatków służbowych na poziomie minimum 75 zł, jak również objęcia podwyżkami jak największej liczby funkcjonariuszy poprzez zmniejszenie górnej granicy dodatku oraz zaliczenie do wysługi lat w Służbie Więziennej funkcjonariuszom z 25 letnim stażem zasadniczej służby wojskowej.

Strona służbowa i społeczna ustaliły jednocześnie potrzebę niezwłocznego podjęcia dalszych rozmów, mających na celu wypracowanie nowego modelu ścieżki rozwoju zawodowego funkcjonariuszy, obejmującego kompleksową regulację systemu płac.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej