2 - 4 czerwca 2024 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa wraz z konferencją poświęcona bieżącej ocenie funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) i perspektywie jego dalszego rozwoju. Spotkaniu przewodniczyła wiceministra Maria Ejchart wraz z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej płk. dr. Andrzejem Pecką.

W spotkaniu wzięli też udział Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości Wojciech Kutyła i Dyrektor Biura Finansów MS Jarosław Wyżgowski oraz kierownicy działów Dozoru Elektronicznego z jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, kierownictwo Biura Dozoru Elektronicznego CZSW, przedstawiciele właściwych komórek Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciele konsorcjum firm realizujących umowę na dostawę urządzeń monitorujących i utrzymanie sytemu SDE.

Podczas odprawy Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Systemu Dozoru Elektronicznego i Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski i Barbara Wilamowska, zastępca Dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego, podsumowali i poddali ocenie realizację zadań Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) w okresie ostatniego roku służby, a także poruszyli najistotniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej problematyki realizacji czynności materialno-technicznych.

Ważnym elementem spotkania było również przedstawienie raportu z zakończenia kolejnego etapu rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego – wdrożenia integracji systemów
komunikacyjno-monitorującego SDE24 oraz Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności (CBDOPW), niezbędnego do systemowej, sprawnej realizacji nowych uprawnień komisji penitencjarnych w zakresie wydawania decyzji na odbywania kary w SDE.

W kontekście reformy wymiaru sprawiedliwości wiceministra Maria Ejchart wskazała na konieczność rozwijania i modernizacji Systemu Dozoru Elektronicznego, aby jeszcze bardziej zwiększyć jego efektywność i zasięg. Zwróciła uwagę na potrzebę inwestycji w nowe technologie oraz szersze promowanie w przestrzeni publicznej takiej formy odbywania kary.

Według wiceministry Ejchart świadomość społeczna dotycząca korzyści płynących z odbywania kary w SDE jest nadal niewystarczająca, co może mieć istotny wpływ na zbyt rzadkie jej stosowanie, oraz brak ogólnej wiedzy o jej zaletach dla społeczeństwa. Zaznaczyła również, że większa promocja SDE może przyczynić się do lepszego zrozumienia jego funkcjonowania i zalet, takich jak możliwość resocjalizacji skazanych w ich naturalnym środowisku, utrzymania więzi rodzinnych oraz znacznych oszczędności dla budżetu państwa. Podkreśliła, że zwiększenie świadomości społecznej mogłoby wpłynąć na częstsze stosowanie tego systemu przez sądy.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka wskazał na potrzebę rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego, ale jednocześnie na konieczność zasadniczej zmiany dotychczasowych zasad wykonywania kary pozbawienia wolności w tym systemie.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej