3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Wśród osób pozbawionych wolności znajdują się również ludzie dotknięci niepełnosprawnością. Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na ich problemy i potrzeby.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób z Niepełnosprawnością. To szczególny dzień, który ma na celu zwrócenie uwagi na osoby z niepełnosprawnością przebywające w naszym najbliższym otoczeniu. Ważne jest, aby przyjrzeć się ich codziennym problemom i ograniczeniom.

Skazany – niepełnosprawny

W jednostkach penitencjarnych w całej Polsce przebywa ponad 970 skazanych o różnym rodzaju niepełnosprawności. Są to osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, osadzeni z umiarkowaną niepełnosprawnością umysłową, niewidomi i słabowidzący oraz więźniowie niedosłyszący i głusi.

Służba Więzienna codziennie styka się z problemem niepełnosprawności skazanych przebywających w polskich więzieniach. Życie każdego niepełnosprawnego w warunkach izolacji jest zgoła odmienne od warunków wolnościowych. Niepełnosprawność więźnia wymusza na Służbie Więziennej konieczność stałego i zindywidualizowanego podejścia do osadzonego i jego problemów. Należy zaznaczyć, że niepełnosprawność może mieć różne oblicza, nie tylko fizyczną, ale i intelektualną w związku z czym nie tylko bariery architektoniczne stanowią problem, ale również te związane z deficytami intelektualnymi.

Sprawni pomagają niepełnosprawnym

Mając na względzie ograniczone możliwości wykonywania niektórych funkcji życiowych niepełnosprawnych, Służba Więzienna systematycznie podejmuje działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania tych osób w warunkach izolacji więziennej.

Ważnym aspektem niepełnosprawności w izolacji, jest także angażowanie przez Służbę Więzienną, osadzonych „sprawnych” do pomocy i pracy z niepełnosprawnymi poprzez organizowanie kursów „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” w ramach projektu pn.: ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności''. Po ukończonym kursie skazani tacy mogą wprowadzać w życie zdobytą wiedzę i umiejętności jeszcze na ternie jednostki penitencjarnej.

Pomoc ta nie ogranicza się jedynie do murów więzienia. Osadzeni kierowani są także do pomocy niepełnosprawnym poza murami zakładów karnych, pracują społecznie w domach pomocy społecznej, hospicjach, stowarzyszeniach na rzecz integracji osób i rodzin niepełnosprawnych, itp.

Służba Więzienna bez barier

W czasie modernizacji jednostek penitencjarnych i funkcjonujących w nich podmiotów leczniczych podejmowane są działania zmierzające do ich dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju, która posiada oddział przeznaczony dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem. Dla tej grupy skazanych organizowane są kursy orientacji przestrzennej, samodzielnego poruszania się i nauki pisania pismem Braille'a. Po przybyciu do oddziału ociemniałemu przydzielony jest przewodnik. Wobec każdego ociemniałego formułowany jest indywidualny program oddziaływań rehabilitacyjnych i wychowawczych.

Wyszkolona kadra

Funkcjonariusze Służby Więziennej są regularnie szkoleni w zakresie nabywania umiejętności niezbędnych w komunikowaniu się z osobami o różnego rodzaju niepełnosprawnościach. Niektórzy z nich porozumiewają się w języku migowym.

Tekst: Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej