Realizacja bieżących zadań formacji oraz podsumowanie czwartego kwartału 2022 roku były tematami odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 18-20 stycznia br. w Popowie. Kluczowe tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, zmian w prawie, działań rekrutacyjnych, realizacji programu „Praca dla więźniów” oraz wykonania zadań inwestycyjnych.

W odprawie służbowej uczestniczyli: Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz z zastępcami, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw wdrażania Systemu Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski, Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości gen. Marcin Strzelec, Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej płk Zbyszko Nowak, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ds. edukacji prawnej i proobronnej młodzieży Kajetan Rajski, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz dyrektorzy okręgowi i komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr. W spotkaniu nie zabrakło również dyrektorów przedsiębiorstw przywięziennych, zatrudniających więźniów.

Wiceminister podziękował wszystkim funkcjonariuszom za ich ciężką pracę, jaką codziennie wykonują zapewniając ład i bezpieczeństwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Odniósł się do wprowadzonych zmian w prawie zawartych w programie „Nowoczesne więziennictwo”. Zaznaczył, że w 2023 roku ważnym elementem działań Służby Więziennej będzie współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej. Zwrócił uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych, jest cały czas jednym z priorytetów działań formacji. Wiceminister przypomniał o zadaniu ciągłym, mającym na celu stałe podejmowanie działań, służących zapewnieniu kadrze więziennej właściwych warunków pełnienia służby. Podczas wystąpienia odniósł się do realizacji  programu „Praca dla więźniów”, właściwego i skutecznego działania w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego oraz procesu rekrutacji do Służby Więziennej.

Gen. Jacek Kitliński podsumował i ocenił najważniejsze zagadnienia, które były priorytetem działania Służby Więziennej w czwartym kwartale 2022 roku. Szczegółowe analizy związane z nadzorowaną częścią służby przedstawili zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Gen. Paweł Nasiłowski omówił zagadenia związane z funkcjonowaniem SDE. Gen. Marcin Strzelec omówił najistotniejsze, z punktu widzenia uczelni, zmiany w prawie oraz inne zagadnienia związane z funkcjonowaniem SWWS. Płk Zbyszko Nowak poinformował zebranych o bieżącej sytuacji w zakresie działania IWSW. Kajetan Rajski przedstawił plan przedsięwzieć na najbliższe miesiące. Głos zabrali również dyrektorzy biur i kierownicy zespołów CZSW. Dyrektorzy przedsiębiorstw przedstawili zagadnienia związane z funkcjonowaniem podległych im jednostek w kontekście zatrudnienia osadzonych.

Dyrektorzy okręgowi i komendanci ośrodków szkolenia Służby Więziennej zreferowali zagadnienia w zakresie: zapewnienia ładu i bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych, realizacji zadań inwestycyjnych i programu „Praca dla Więźniów” oraz działań rekrutacyjnych podejmowanych przez formację.

W odprawie uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych: Czesław Tuła, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz chor. Andrzej Kołodziejski, Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność. Omówili bieżącą działalność organizacji związkowych.

Na zakończenie odprawy gen. Jacek Kitliński wskazał najważniejsze zadania działań formacji, które dotyczą, m.in.: bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zapewnienia ładu i porządku w jednostkach penitencjarnych, współpracy z WOT, zapewnienia właściwego stopnia zatrudnienia w formacji, realizacji programu „Praca dla Więźniów”, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego oraz przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zespół prasowy CZSW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej