Wskazanie najważniejszych obszarów działań na rok 2024 oraz podsumowanie ubiegłego roku były głównymi tematami odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 4-7 marca 2024 w Popowie.

W odprawie uczestniczyli: Wiceminister Sprawiedliwości Maria Ejchart, Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka wraz z zastępcami, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi i komendanci ośrodków szkolenia, dyrektorzy jednostek podstawowych oraz przewodniczący związków zawodowych.

Wiceminister podziękowała wszystkim funkcjonariuszom za ich ciężką pracę, jaką codziennie wykonują zapewniając ład i bezpieczeństwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, jak również wskazała obszary funkcjonowania formacji, które będą w jej szczególnym zainteresowaniu. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przedstawił zamierzenia działań formacji na rok bieżący. Szczegółowe analizy związane z nadzorowaną częścią służby przedstawili zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz dyrektorzy biur i kierownicy zespołów CZSW. Głos zabrali również przewodniczący związków zawodowych. Podczas odprawy wystąpił Zastęca Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Wojciech Brzozowski, który przypomniał uczestnikom najważaniejsze obszary współpracy Biura RPO z formacją. Swoje wystąpienie zaprezentował Z-ca Kuratora Okręgowego w Olsztynie Paweł Oleszkiewicz, który wskazał płaszczyzny i możliwości współdziałania służby kuratorskiej i Służby Więziennej.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej