22 kwietnia 2024 r., z kadrą jednostek zakładów karnych we Wrocławiu i Strzelinie, z załogą Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu oraz z osadzonymi, spotkali się podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Maria Ejchart i sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek.

Zakład Karny w Strzelinie

W spotkaniu z wiceministrami uczestniczyli również Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, sędzia Krzysztof Nowicki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk.

68bf5f08-4eb8-408f-ae77-7ca0195c4f02.jpgW trakcie wizyty omówiono warunki pracy kadry jednostki. Przestawiono też koncepcję rozbudowy jednostki, w celu poprawy warunków bytowych skazanych. Przedstawiono również możliwości wykorzystania terenu przyległego do zakładu, gdzie mógłby zostać wybudowany dom przejściowy dla skazanych, którzy zakończą odbywanie kary. Zaprezentowano oddziaływania prowadzone przez dział penitencjarny, mające na celu eliminację deficytów u osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz przygotowanie skazanych do powrotu do społeczeństwa. Sędzia Krzysztof Nowicki – jako przedstawiciel organu nadzorującego prawidłowość wykonywania kary pozbawienia wolności – omówił dotychczasową współpracę z administracją zakładu karnego.

Wiceministrowie spotkali się również ze skazanymi zatrudnionymi w hali produkcyjnej znajdującej się na terenie jednostki.

Następnie goście udali się do siedziby Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie, które to niesie5c742e6a-d9c4-4102-9915-6606294607ea.jpg kompleksową pomoc niepełnosprawnym dzieciom. Stowarzyszenie od lat współpracuje z naszą jednostką, osadzeni są tam zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych. Kierownictwo stowarzyszenia podkreślało wielowymiarowy aspekt pracy wykonywanej przez osoby pozbawione wolności zarówno dla samych osadzonych, jak i podopiecznych stowarzyszenia. Skazani zyskują nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim uczą się empatii i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu

W obecności Edyty Pawłowicz-Durlak, zastępcy przewodniczącego V Wydziału Penitencjarnego Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wiceministrowie sprawiedliwości wysłuchali opinii i uwag funkcjonariuszy. Dotykały one pracy w systemie penitencjarnym. W trakcie rozmowy poruszono wiele istotnych kwestii, takich jak bezpieczeństwo personelu, warunki pracy, a także programy resocjalizacyjne dla osadzonych.

IMGL1492.jpgWiceministra Maria Ejchart podkreśliła wagę otwartej i konstruktywnej wymiany poglądów, która może prowadzić do zwiększenia zaufania oraz poprawy atmosfery w więzieniu. W trakcie spotkania wiceministrowie sprawiedliwości mieli także okazję porozmawiać z kilkoma osadzonymi, aby lepiej zrozumieć ich perspektywę i potrzeby.

Wiceministrowie sprawiedliwości podkreślili, że rząd kontynuuje swoje zobowiązanie do poprawy systemu penitencjarnego. Obiecano także, że opinie i sugestie zgłoszone podczas spotkania zostaną uwzględnione przy dalszym kształtowaniu polityki więziennej. Poszukiwane też będą sposoby poprawy warunków służby w zakładach karnych.IMGL1281.jpg

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej