5 czerwca 2024 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się spotkanie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marii Ejchart, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. dr. Andrzeja Pecki i Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Mirosława Przybylskiego z przedstawicielami strony służbowej z delegacją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

W trakcie spotkania poruszone zostały najistotniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej sytuacji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Uczestnicy spotkania omówili kwestie dotyczące ostatnich zdarzeń odnotowanych w Służbie Więziennej dotyczących napaści na funkcjonariuszy. Wspólnie ustalono, że bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej stanowi priorytet działań formacji. Niezbędnym jest zagwarantowanie odpowiednio licznej, dobrze opłacanej i wyszkolonej kadry, która będzie mogła efektywnie realizować zadania nałożone na Służbę Więzienną.

Zwrócono uwagę, że każda sytuacja, w której bezpieczeństwo funkcjonariuszy było zagrożone, winna stanowić przedmiot pogłębionej analizy, a sprawcy zdarzeń powinni ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. W każdym przypadku, gdy zachowanie osób pozbawionych wolności wypełnia znamiona czynów zabronionych, winny być również kierowane stosowne zawiadomienia do organów właściwych w sprawie ścigania przestępstw. Dyrektor Generalny Służby Więziennej zapowiedział wsparcie prawne dla uczestników najpoważniejszych zdarzeń, a także objęcie tego rodzaju postępowań nadzorem ze strony Centralnego Zarządu Służby Więziennej i okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali również powołanie trójstronnego zespołu, który stanowić będzie forum cyklicznej wymiany spostrzeżeń i partnerskiego dialogu na temat aktualnej sytuacji więziennictwa.

Zespół prasowy CZSW

zdjęcia Piotr Kochański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej