W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się kolejne spotkanie wiceministry Marii Ejchart z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. hab. Wojciechem Brzozowskim, przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępcami Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, ppłk Renatą Niziołek i płk. Bartłomiejem Turbiarzem oraz Dyrektorami Biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Podczas spotkania kontynuowano rozmowy rozpoczęte 10 kwietnia br. Omówiono działania planowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz poszanowania praw osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych oraz działania zmierzające do prawidłowej realizacji przepisów prawa dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

W trakcie trójstronnych rozmów poruszono problematykę realizacji prawa osób osadzonych do kontaktu telefonicznego z obrońcami i pełnomocnikami oraz wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie dokumentowania kontroli osobistych. Podjęto także kwestię leczenia więźniów chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C, dostęp osób pozbawionych wolności do niektórych domen i stron internetowych oraz ponoszenia przez skazanych opłat z tytułu użytkowania w celach więziennych dodatkowego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego.

Rozmowy odbyły się w atmosferze troski o prawidłowe funkcjonowanie systemu polskiego więziennictwa. Podkreślono znaczenie przestrzegania prawa i poszanowania godności osób,  wobec których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo tymczasowe aresztowanie, połączonego z zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych.

Z uwagi na różnorodność i złożoność problematyki kolejne spotkanie w analogicznym składzie odbędzie się w najbliższych tygodniach.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej