W dniach 16-20 października 2023 roku przypada Tydzień Mediacji. To akcja, służąca popularyzacji idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Co roku w akcję włącza się również Służba Więzienna.

„Mediacja, to proces ludzki, który unowocześnia sądownictwo i przywraca szacunek dla sprawiedliwości” Martin Wright, mediator, ekspert Rady Europy ds. Mediacji.

 

Mediacje, a Służba Więzienna

Funkcjonariusze Służby Więziennej w swojej pracy na co dzień prowadzą mediacje wśród swoich podopiecznych, nawet w sposób nieformalny – aby załagodzić występujące pomiędzy nimi spory, konflikty o podłożu interpersonalnym.

Służba Więzienna co roku aktywnie uczestniczy w promowaniu mediacji, jako jednego z właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów. W tygodniu mediacji odbędą się liczne spotkania z kuratorami, pogadanki i prelekcje dla skazanych. Są to elementy upowszechniania wśród osadzonych mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów, a przede wszystkim edukacji z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z poszanowaniem prawa i jednoczesnym podnoszeniem świadomości prawnej oraz społecznej.

M.in. w Zakładzie Karnym w Zamościu poprzez radiowęzeł będą nadawane audycje tematyczne pt.: Mediacje w sprawach karnych, Mediacje w sprawach cywilnych, Mediacja czyni cuda. W Areszcie Śledczym w Radomiu odbędzie się pogadanka ze skazanymi z przedstawicielką Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu. We wszystkich jednostkach penitencjarnych w oddziałach mieszkalnych rozwieszane zostaną plakaty dotyczące tematyki mediacyjnej, w świetlicach udostępnione będą ulotki dla osadzonych, informacje na gazetkach ściennych i tablicach ogłoszeń.

Czym jest mediacja?

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator - bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań, w czasie trwania mediacji, należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnieciu porozumienia.

 

Mediacja elektroniczna (e-mediacja) to proces rozwiązywania konfliktu, w którym mediator prowadzi posiedzenie mediacyjne przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

 

Korzyści z mediacji

• Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.

• Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.

• Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.

• Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Więcej o mediacjach: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje

 

Tekst:
Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej