W dniach 6-8 lutego 2019 roku odbędzie się w Popowie VI Polski Kongres Penitencjarny. Organizatorami Kongresu są: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Komitet Organizacyjny Kongresu zaprasza do udziału w obradach naukowców i praktyków zajmujących się problematyką penitencjarną, studentów, a w szczególności członków naukowych kół penitencjarnych.

Wśród celów Kongresu znalazły się m.in.: uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości Polski oraz 100 - lecie uchwalenia dekretu Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 roku w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, który zapoczątkował rozwój więziennictwa w niepodległej Polsce. Ponadto VI kongres będzie dotyczył uwarunkowań funkcjonowania więziennictwa w 100 - letniej historii państwa. Jego zadaniem jest także wypracowanie rekomendacji wskazujących kierunki rozwoju polskiego systemu penitencjarnego w świetle najlepszych wzorów i standardów funkcjonowania w warunkach społeczno-polityczno-ekonomicznych i kulturowych. Organizatorzy proponują podjęcie dyskusji nad następującymi problemami, stanowiącymi kluczowe zagadnienia systemu penitencjarnego:

 • podstawy prawne wykonywania kary pozbawienia wolności, dobre praktyki i zasady legislacji,
 • efektywność instytucji prawa karnego wykonawczego,
 • status prawny osób uwięzionych z uwzględnieniem mechanizmów ochrony ich praw,
 • implementacja standardów międzynarodowych (ONZ, Rady Europy) do polskiego systemu penitencjarnego,
 • polityka społeczna i polityka karna a dynamika liczebności populacji więziennej,
 • cele wykonywania kary pozbawienia wolności w świetle osiągnieć nauk społecznych,
 • klasyfikacja skazanych i typologia zakładów karnych jako narzędzie indywidualizacji,
 • indywidualizacja penitencjarna w rozwiązaniach prawnych i w praktyce,
 • narzędzia kryminologiczne i badania osobowości więźniów w polskim systemie penitencjarnym,
 • środki oddziaływań penitencjarnych oraz zapobiegania prizonizacji - ich rozwój i zakres stosowania,
 • przegląd i ocena programów oddziaływania oraz eksperymentów penitencjarnych w polskim więziennictwie,
 • środki probacyjne w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności,
 • rola kuratorów sądowych oraz innych służb społecznych w kształtowaniu i wykonywaniu środków probacyjnych i alternatywnych środków polityki karnej,
 • organizacja i zarządzanie polskim więziennictwem oraz modernizowanie jego struktur organizacyjnych,
 • dobór, szkolenie i rozwój osobisty oraz zawodowy personelu więziennego w świetle standardów międzynarodowych oraz praktyki,
 • psychospołeczne uwarunkowania, zagrożenia oraz profilaktyka wypalenia zawodowego personelu więziennego,
 • udział studenckiego ruchu penitencjarnego w funkcjonowaniu polskiego systemu penitencjarnego,
 • rola i udział organizacji pozarządowych, przedstawicieli społeczeństwa oraz środków masowej komunikacji w polskim systemie penitencjarnym,
 • wpływ kongresów i sympozjów penitencjarnych zorganizowanych w Polsce na funkcjonowanie polskiej penitnecjarystyki,
 • uwarunkowania nieskuteczności kary pozbawienia wolności w zapobieganiu powrotowi do przestępstwa,
 • udział byłych funkcjonariuszy Straży Więziennej oraz członków ich rodzin w antyhitlerowskiej konspiracji (więziennej i pozawięziennej),
 • losy personelu więziennego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej w latach 1939-1945 oraz bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej.

Uczestnictwo w VI Kongresie Penitencjarnym należy zgłosić w terminie do 31 grudnia 2018 roku z podaniem tytułu referatu lub doniesienia naukowego wraz z abstraktem (pół strony) na adres: 6.kongres.penitencjarny@wp.pl.

Zakwalifikowania do udziału w Kongresie, z możliwością wygłoszenia referatu, dokona Komitet Naukowy Kongresu w terminie do 15 stycznia 2019 r.

Tekst do druku należy przesłać na adres: 6.kongres.penitencjarny@wp.pl w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Warunki przyjmowani tekstu do druku:

 1. tekst
 • plik formatu A4 jednostronny, MS Word,
 • skład 12 pkt Times New Roman, przypisy 10 pkt,
 • interlinia 1,5;
 • ciągła numeracja stron w całym tekście artykułu,
 • marginesy nie mniejsze niż 2,5 cm;

       2. afiljacja

 • prosimy autora artykułu o zamieszczenie afiliacji na końcu tekstu ew. na początku.

       3. przypisy

 • przypisy tzw. klasyczne powinny być sporządzone na dole tekstu.

        4. bibliografia

 • bibliografia powinna być zamieszczona na końcu artykułu;
 • konieczne jest zachowanie zgodności powołań w tekście z bibliografią.

        5. tabele

 • prosimy sporządzić tabele w programie Word lub Excel i przesłać w edytowalnej wersji opatrzonej tytułem, numerem oraz źródłem.

        6. rysunki, schematy, wykresy, wzory

 • prosimy przygotować czytelne rysunki, schematy i wykresy sporządzone w programie Excel, Corel (plik otwarty) i dostarczyć w edytowalnej wersji,
 • opisy do tych obiektów powinny mieć jednolity font o tej samej wielkości
 • rysunki, schematy i wykresy prosimy opatrzyć tytułem, numerem oraz źródłem w tekście należy zamieścić powołanie na numer konkretnego rysunku, wykresu etc.;

       7. ilustracje

 • ilustracje należy dostarczyć w postaci plików TIF, BMP, jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi;
 • fotorafie umieszczone w tekście należy dostarczyć również jako osobne pliki w formacie TIF, BMP, jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi;
 • ilustracje należy opatrzeć numerem, tytułem oraz źródłem.

        8. prawa autorskie elementów graficznych

 • w przypadku elementów graficznych nie wykonanych przez autora artykułu należy zamieścić źródło z którego ten element pochodzi;
 • jeżeli pobrane elementy graficzne są chronione prawem autorskim wymagana jest zgoda pisemna autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w artykule.

        9. klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy Państwa, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37a, e-mail: iod_CZSW@sw.gov.pl, tel.: 22 640 86 41, Polskie Towarzystwo Penitencjarne z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193/195, mail: ptp.prezes@wp.pl, tel.: 608 222 676.
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na uczestnictwo w Kongresie wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • państwa dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Kongresie zarówno w charakterze słuchacza biernego, jak i prelegenta,
 • zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) - hotelom oraz instytucjom i firmom, z których usług uczestnicy Kongresu będą korzystać, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia Kongresui – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zorganizowanz Kongres,
 • posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,
 • posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem RODO,
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wzięcia zarówno czynnego, jak i biernego udziału w Kongresie, zaś konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. wydarzeniu,
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej