Grójecka Służba Więzienna zrealizowała kolejny cykl szkoleń zawodowych dla skazanych. Ponad 20 osadzonych uczestniczyło w październiku i listopadzie w kursie zawodowym brukarza realizowanym w Areszcie Śledczym w Grójcu oraz w kursie technologa robót wykończeniowych w budownictwie realizowanym w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.

Kursy zawodowe dla skazany w ramach PO WER

Miesiące październik i listopad to okres intensywnej pracy dla grójeckich więzienników związanej z organizacją kolejnych kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Sam program PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Projekty realizowane przez Służbę Więzienną w ramach PO WER to przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W projekcie prowadzone są działania związane ze wzrostem aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Corocznie zakłady karne opuszcza około 90 tys. osób, które muszą zostać ponownie zintegrowane z rynkiem pracy i społeczeństwem. Dlatego znaczna część działań w zakresie reintegracji społecznej wykonywana jest przed opuszczeniem zakładu karnego, aby do środowiska powracały osoby już przygotowane do udziału w życiu społecznym, posiadające szanse na wejście na rynek pracy dzięki uzyskiwanym w projektach umiejętnościom, kwalifikacjom i kompetencjom. To nadrzędna wartość projektów PO WER realizowanych w naszej jednostce penitencjarnej.

Niwelowanie deficytów

Wśród wielu deficytów leżących u podstawy wejścia na drogę przestępczą, wyjątkowo często pojawia się brak wykształcenia, które zostało przerwane nierzadko już na poziomie szkoły podstawowej. Brak odpowiedniego wykształcenia i posiadania konkretnego zawodu w dużym stopniu pozbawia człowieka możliwości zdobycia i utrzymania pracy, a co się z tym wiąże – również środków na swoje utrzymanie. Deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie oraz utrzymanie satysfakcjonującej pracy, niejednokrotnie skłaniały osadzonych do poszukiwania „innych” źródeł dochodu, a w konsekwencji wchodzenia w konflikt z prawem. Dlatego w oddziaływaniach resocjalizacyjnych funkcjonariusze Służby Więziennej duży nacisk kładą właśnie na nauczanie i pracę. Jedną z dostępnych form kształcenia dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności są kursy zawodowe. W związku z tym w Areszcie Śledczym w Grójcu i Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie cyklicznie realizowane są szkolenia w ramach PO WER. Dają one skazanym szansę na zdobycie nowej wiedzy, podjęcia zatrudnienia i ułatwiają powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Wiele korzyści

Dobra pogoda w październiku i listopadzie sprzyjała uruchomieniu dwóch kursów zawodowych. Pierwszy z nich ruszył w Areszcie Śledczym w Grójcu. Był to długo oczekiwany kurs zawodowy brukarza. Celem kursu było przygotowanie osadzonych do wykonywania podstawowych robót brukarskich, zapoznanie z podstawami zasadniczych technologii brukarskich oraz z ogólnymi warunkami technicznymi ich wykonywania. Drugi kurs przygotowujący do zawodu technologa robót wykończeniowych w budownictwie został uruchomiony w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie. W trakcie zajęć na tym kursie skazani poznawali techniki montażu systemów suchej zabudowy, robót malarskich, wykonywania posadzek z drewna, z płytek, wykładzin, wykonywania okładzin ściennych, itp. Najważniejszym aspektem całego szkolenia są zajęcia praktyczne realizowane na terenie jednostki penitencjarnej. Zadaniem skazanych w trakcie kursu jest wykonanie konkretnych prac, ujętych w planie szkolenia. Pod stałym nadzorem funkcjonariuszy oraz instruktorów zajęć praktycznych, wszyscy uczestnicy realizowali zadania, które na stałe wpiszą się w krajobraz jednostki. Brukarze wykonywali głównie roboty brukarskie wzdłuż ciągów komunikacyjnych przy linii ogrodzenia jednostki. Osadzeni w trackie kursu technologa robót wykończeniowych odnawiali cele mieszkalne oraz pomieszczenia wspólne w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie. Wykonane przez skazanych prace poprawiają estetykę i funkcjonalność jednostki, służą wspólnemu dobru i są najlepszą oceną wysokiej jakości prowadzonych kursów. Konieczność zachowania reżimu sanitarnego w trakcie szkoleń, nie zakłóciła w żaden sposób procesu kształcenia.

Nauką i pracą...

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie (…) - to fragment art. 67 § 3 Kkw. Służba Więzienna z dużą odpowiedzialnością realizuje proces resocjalizacji z uwzględnieniem oddziaływań poprzez naukę i pracę. Przykładem tego typu oddziaływań są m.in. kursy zawodowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zainteresowanie zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych wśród skazanych jest duże. Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Grójcu i Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie chętnie korzystają z tej formy kształcenia. Szkoleniami i kursami zawodowymi w pierwszej kolejności obejmowani są ci więźniowie, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód, w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia. Duża część uczestników szkoleń zostanie zatrudniona jeszcze w trakcie odbywania kary, co pozwoli utrwalić nawyk stałej, uczciwej pracy. Oprócz konkretnych umiejętności praktycznych, skazani na kursach zdobywają też wiedzę w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Osadzeni otrzymują więc kompleksową wiedzę i umiejętności, które pozwolą po odbyciu kary uczciwe zarobić na swoje utrzymanie, prawidłowo funkcjonować w społeczeństwiezminimalizują ryzyko powrotu na drogę przestępstwa.

Zdjęcia: szer. Marta Franaszczyk, Opracowanie: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej