Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu wraz z Akademią Nauk Stosowanych i Międzynarodowym Stowarzyszeniem IPA zorganizowały konferencję naukową „Bezpieczny region, bezpieczna rodzina. Oblicza przemocy domowej – diagnoza i zapobieganie”.

Wspomniana konferencja poruszała bardzo poważną społecznie problematykę dotyczącą przemocy domowej. Podzielona była na trzy bloki tematyczne:

  • „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - diagnoza i charakterystyka zjawiska”;
  • „Działania pomocowe służb i instytucji na rzecz rodzin dotkniętych przemocą”;
  • „Wzmacnianie działań pomocowych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą przez fundację i stowarzyszenia".

Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu ppłk Łukasz Chruślicki, a referat pt. „Resocjalizacja sprawców przemocy w rodzinie” wygłosił mjr Dariusz Janik rzecznik prasowy ZK w Nowym Sączu. Z poruszaną tematyką mieli okazję zapoznać się również wychowawcy działu penitencjarnego nowosądeckiej jednostki. Ogółem wygłoszonych zostało jedenaście referatów, które wieloaspektowo i multidyscyplinarnie traktowały zagadnienia związane ze stosowaniem przemocy wobec najbliższych. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele służ mundurowych reprezentowani między innymi przez komendantów wojewódzkich Policji w Krakowie i Opolu, władze wojewódzkie, Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski oraz Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Nie zabrakło również pracowników naukowych, przedstawicieli instytucji pozarządowych i wielu innych osób dla których zagadnienia przemocy w rodzinie stanowią przedmiot ich działań zawodowych i społecznych. Zaprezentowana została także publikacja pod redakcją dr. Krzysztofa Dymury pt. „Bezpieczny region, bezpieczna rodzina. Oblicza przemocy domowej – diagnoza i zapobieganie”, wydana przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, Akademię Nauk Stosowanych i Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA) – Region Nowy Sącz.

Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcia: ANS

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej