Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach w dniu 25.07.2023 roku podpisał kolejną umowę z nowym kontrahentem; MARCBUD w Pionkach

Program „Praca dla Więźniów”

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 roku, a realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania procesu readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, poprzez pracę a w szczególności mający na celu wesprzeć ich aktywizację i rozwój zawodowy. Głównym założeniem jest przede wszystkim obniżenie kosztów funkcjonowania więziennictwa, by w ten sposób nie obciążać budżetu Państwa. Praca sprzyja resocjalizacji oraz rozwojowi umiejętności zawodowych, jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi oddziaływania na skazanego, pomagająca i prewencyjna by móc uchronić skazanego przed powrotem na drogę przestępstw.

Wciąż szukamy nowych kontrahentów

Poprzez aktywne i systematyczne działania prowadzone przez administrację Zakładu Karnego w Żytkowicach mające na celu realizację programu „Praca dla więźniów”, Dyrektor żytkowickiej jednostki podpisał umowę z nowym kontrahentem; MARCBUD z Pionek firmą z branży budowlanej, na mocy których kolejni skazani zostaną zatrudnieni odpłatnie poza terenem jednostki. Jest to kolejna umowa i kolejny kontrahent zatrudniający skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w żytkowickim więzieniu. Dzięki odpłatnej formie zatrudnienia skazani będą mieli możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych oraz innych zobowiązań finansowych. Dodatkowo pozwoli to zdobyć nowy zawód oraz umiejętności, co zwiększy szanse osadzonych na rynku pracy po opuszczeniu izolacji penitencjarnej. Zaangażowanie kadry oraz oczekiwania kierownictwa jednostki przekładają się na bezproblemową współpracą z kontrahentami zewnętrznymi. Zakład Karny w Żytkowicach podejmuje wszelkie działania ukierunkowane są na zwiększenie powszechności zatrudnienia osadzonych, co przekłada się na skuteczniejszą readaptację osadzonych do warunków wolnościowych, a tym samym łatwiejszy powrót do pełnienia właściwych ról społecznych po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców oraz organy administracji publicznej do nawiązania współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Zainteresowanych współpracą i uzyskanie bliższych informacji na temat warunków zatrudnienia naszych skazanych prosimy o kontakt: 48 621 12 66

 

Tekst: : kpt. Paweł Wójcik

Zdjęcia: st. szer. Maria Adamczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej