Funkcjonariusze Służby Więziennej z Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie zaangażowali osadzonych w pomoc rodzinie pochodzącej z bydgoskiego Fordonu. Wszystko dzięki porozumieniu, które zostało podpisane ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu.

O porozumieniu

Oddział Zewnętrzny w Bydgoszcz- Fordonie, Aresztu Śledczego w Bydgoszczy od wielu lat prężnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu. Wielokrotnie również angażował się w akcje pomocowe organizowane z ramienia Stowarzyszenia na rzecz fordońskiej społeczności lokalnej. Tym razem również nie mogło być inaczej. W ramach podpisanego porozumienia osadzeni będą wykonywać nieodpłatne prace w ramach programu „Praca dla Więźniów” polegające głównie na sprzątaniu terenu kamienicy znajdującej się w sąsiedztwie oddziału zewnętrznego. Wszystko to dlatego, aby móc zapewnić odpowiednie warunki rodzinie z bydgoskiego Fordonu w „nowym życiu”.

Fordońska rodzina

Rodzina, na rzecz której osadzeni będą wykonywać pracę pochodzi z Fordonu. Aktualnie zajmują oni mieszkanie, którego najem nie został przedłużony. Rodzina z dwójką dzieci w wieku szkolnym znalazła się w trudniej sytuacji osobistej i materialnej. Jednak jak widać los innych osób nie jest obcy mieszkańcom Fordonu, w tym również funkcjonariuszom Służby Więziennej. Na wiadomość o ciężkiej sytuacji rodziny odpowiedziało wielu zatroskanych obywateli. Dzięki wspólnie podjętym działaniom udało się wygospodarować mieszkanie w jednej z kamienic, które rodzina zajmie nieodpłatnie. Jednak zanim to nastąpi trzeba będzie uprzątnąć teren przyległy kamienicy, rozebrać budynki znajdujące się na posesji, aby nie stwarzały zagrożenia oraz wyremontować lokal. To wszystko po to, aby już niebawem rodzina mogła zamieszkać w nowym miejscu.

Kształtowanie odpowiednich postawie

Podejmowanie inicjatyw związanych w wykonywaniem pracy na rzecz społeczności lokalnej to nie tylko działania w ramach programu „Praca dla Więźniów” i wyrabiania nawyku pracy. Jest to przede wszystkim budowanie poczucia lokalnej przynależności oraz patriotyzmu. Realizacja nieodpłatnego zatrudnienia w ramach pomocy innym ma na celu ukazanie społeczeństwu, iż skazani z fordońskiej jednostki penitencjarnej są obecni ich życiu i częściowo ponoszą również odpowiedzialność za styl życia jaki prowadzili przed osadzeniem w zakładzie karnym. Praca na rzecz innych da im okazję do kształtowania i rozwijania samodzielności, zaradności, wszechstronności, otwartości, wiary we własne siły i życzliwość ludzi, bycia użytecznym i pomocnym.

Program „Praca dla Więźniów”

Podstawę funkcjonowania programu stanowią przepisy następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1116, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1069), a wcześniej Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. Z 2014 r. poz. 53).

Składa się z trzech filarów:
1. Programu budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,
2. Rozszerzenia zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,
3. Ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Korzyści dla osadzonych

W warunkach izolacji wielu z nich wyrabia nawyk podjęcia i wywiązywania się z obowiązku pracy. Praca jest nie tylko możliwością efektywnego zagospodarowania wolnego czasu, ale także elementem przygotowującym do opuszczenia więzienia. Stwarza ona także możliwość sprawdzenia osadzonych w tzw. warunkach wolnościowych i określenia ich prawidłowego i praworządnego funkcjonowania. Dobry rezultat wykonywanej pracy i jej właściwy efekt jest dla skazanych pozytywnym wzmocnieniem, nie tylko dającym satysfakcję z możliwości zatrudnienia, ale też uświadomieniem sobie, jak ważna jest praca w życiu człowieka. Ponadto podjęcie zatrudnienia odpłatnego w Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie daje możliwość spłaty ciążących często na osobach pozbawionych wolności zobowiązań zadośćuczynienia lub naprawienia szkody, czy też spłaty zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto osadzeni, którzy z tytułu świadczonej pracy otrzymują wynagrodzenie często część zarobionych środków przekazują swoim rodzinom, aby wesprzeć ich finansowo. Dlatego też uczenie ich właściwych postaw, norm i zasad przyjętych w społeczeństwie, poprzez pracę daje na przyszłość możliwość realizacji celu wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest świadomość konsekwencji wynikających z ponownego wejścia w konflikt z prawem.

Więcej w Radio PIK: Pomagają rodzinie w potrzebie! Więźniowie z Fordonu przygotowują mieszkanie

 

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej