W dniu 22 lutego br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu operatorzy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej podległej Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu przeszkolili kadrę penitencjarną w zakresie prawidłowej organizacji miejsca pełnienia służby oraz zasad zachowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osobistego

Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z kluczowych zadań formacji jaką jest Służba Więzienna. Jednym z istotnych jego elementów jest wyszkolona kadra, która potrafi działać profesjonalnie z zachowaniem zasad humanitaryzmu i praworządności. Dlatego cykliczne szkolenia kadry penitencjarnej są niezbędne w celu utrwalania prawidłowych procedur postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu funkcjonariuszy, pracowników oraz osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Grupa Interwencyjna Służby Więziennej

Głównym zadaniem Grup Interwencyjnych Służby Więziennej (GISW) są działania w sytuacjach kryzysowych. Do zadań GISW należą między innymi interweniowanie w sytuacjach naruszenia porządku, udaremnianie prób ucieczek i buntów w jednostkach penitencjarnych, udaremnianie zamachów na życie i zdrowie funkcjonariuszy oraz osób osadzonych, a także wykonywanie zadań konwojowych. W GISW służą specjalnie wyselekcjonowani, wszechstronnie wyszkoleni i odporni na stres funkcjonariusze, posiadający odpowiednie kompetencje oraz umiejętności do reagowania w najtrudniejszych pod względem ochronnym działaniach. Cechują ich szczególne predyspozycje psychologiczne do działania w sytuacji zagrożenia. W skład grupy wchodzą m.in. specjaliści od walki wręcz, strzelectwa a także ratownicy medyczni. Dzięki czemu ich wiedza jest także wykorzystywana do szkolenia funkcjonariuszy w jednostkach podstawowych.

Szkolenie

Funkcjonariusze wykonujący obowiązki służbowe na określonym stanowisku powinni wykazywać się odpowiednią wiedzą, jak i umiejętnościami. Na różnych etapach służby przechodzą więc wiele kursów specjalistycznych oraz kursów doszkalających nabyte umiejętności. Natomiast  szkolenia z funkcjonariuszami GISW mają przede wszystkim charakter stricte praktyczny i uczą adekwatnego reagowania w sytuacjach trudnych oraz skutecznego minimalizowania potencjalnych zagrożeń. Tego typu szkolenia w miarę możliwości są realizowane cyklicznie, a w trakcie szkoleń funkcjonariusze zdobywają zarówno nową wiedzę jak i doskonalą nabyte już umiejętności z zakresu technik samoobrony, wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego czy udzielania pierwszej pomocy.

 

Pamiętaj - my się szkolimy - abyś Ty był bezpieczny

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej