Jednym z najistotniejszych celów oddziaływań readaptacyjnych prowadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osadzonych oraz wyposażenie ich w nowe umiejętności, w celu ułatwienia ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, a także aktywizowanie ich do samodzielnego poszukiwania pracy po opuszczeniu więziennych murów.

logo-materialy-power.jpg

W roku 2019 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy, po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Opolu i Oddziale Zewnętrznym w Turawie, zrealizowano łącznie 8 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych skierowanych do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności, tj.:

Oddział Zewnętrzny w Opolu:

  • kurs „Opiekun/asystent osób starszych połączony z aktywizacją zawodową” (ukończyło 12 skazanych);

Areszt Śledczy w Opolu:

  • kurs „Opiekun/asystent osób starszych połączony z aktywizacją zawodową” (ukończyło 11 skazanych);
  • kurs „Konserwator powierzchni płaskich połączony z aktywizacją zawodową” (ukończyło 11 skazanych);
  • kurs „Brukarz połączony z aktywizacją zawodową” (ukończyło 12 skazanych);
  • kurs „Technolog robót wykończeniowych połączony z aktywizacją zawodową” (ukończyło 12 skazanych);
  • kurs „Komputerowy z obsługą programu magazynowego połączony z aktywizacją zawodową” (ukończyło 11 skazanych);

Oddział Zewnętrzny w Turawie:

  • kurs „Malarz połączony z aktywizacją zawodową” (ukończyło 12 skazanych);
  • kurs „Ogrodnik połączony z aktywizacją zawodową” (ukończyło 12 skazanych).

W efekcie przeprowadzenia powyższych szkoleń, skazani nabyli praktycznych i teoretycznych umiejętności do samodzielnego wykonywania prac w w/w zakresach. Zostali zaktywizowani do samodzielnego i aktywnego poszukiwania zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego. Poznali zasady BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego niezbędne dla danego zawodu, a także techniki i metody udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczestnictwo w kursach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umożliwiło skazanym rozpoczęcie zatrudnienia już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, a także zwiększyło ich atrakcyjność na rynku pracy i znacznie podniosło ich szansę na jej podjęcie po zakończeniu kary.

Wartość projektu: 129 291 682,28 PLN,
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PL

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcia: archiwum własne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej