Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Warunki konieczne do spełnienia

Zapisy potrwają do 15 maja br. Osoba przyjęta na studia zostaje funkcjonariuszem Służby Więziennej w służbie kandydackiej. Dlatego musi spełnić poniższe warunki:
- posiadać obywatelstwo polskie;
- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- korzystać z pełni praw publicznych;
- dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- nie być karanym sądownie;
- zdać maturę;
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
- złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej.

Warunkiem podjęcia studiów jest też złożenie zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej. Przed przyjęciem na studia, kandydat poddawany jest takiej samej weryfikacji, jak podczas przyjęcia do służby w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Oprócz złożonych dokumentów, sprawdzany jest jego stan zdrowia, musi przejść testy sprawnościowe oraz ocenę stanu psychicznego.

Przebieg studiów

Podczas 3-letnich studiów funkcjonariusz Służby Więziennej w służbie kandydackiej ma zapewnione wynagrodzenie, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie i umundurowanie. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani w kampusie mundurowym uczelni w Kaliszu. Program nauczania przewiduje zajęcia praktyczne w uczelni i jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Mają też zapewnione zatrudnienie w jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski. Rok akademicki 2020/2021 jest drugim rocznikiem w historii uczelni, na który Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza nabór.

Więcej informacji o rozpoczynającym się naborze niebawem na stronie placówki - www.wskip.edu.pl

Opracowanie: kpt. Katarzyna Idziorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej