W kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Brak nawyku stałej, uczciwej pracy, jest częstym powodem wejścia w konflikt z prawem. Kursy zawodowe i zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej organizowane w Zakładzie Karnym w Płocku są ważnym elementem działań ograniczającym powrót na drogę przestępczą.

Jest to data, która zwraca uwagę nie tylko na statystyki dotyczące liczby bezrobotnych, ale także na problemy, które wywołuje dłuższy okres pozostawania bez pracy. Warto zaznaczyć, że bezrobocie to ważny problem społeczny, który może czasami prowadzić nawet do wykluczenia społecznego.

W Zakładzie Karnym w Płocku każdego roku organizowane są zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej Klubu Pracy, skierowane do osadzonych. Uczestnikami szkolenia są w osoby, które w niedalekiej przyszłości opuszczą zakład karny i czeka je odnalezienie się w rzeczywistości pozawięziennej i poszukiwanie pracy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej uzyskaniu, ale deklarują, że chcą powrócić na rynek pracy po okresie braku aktywności zawodowej.

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności to często osoby o zaniżonej samoocenie, zniechęcone brakiem pozytywnych efektów swoich działań. Zmianie takiego nastawienia służy szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, które ma na celu uświadomienie uczestnikom, że warto być aktywnym oraz to, iż dzięki uczestnictwu w programie zwiększają swoje szanse na znalezienie zatrudnienia.

Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej są realizowane przy współpracy doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy. W trakcie zajęć osadzeni poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą, przeprowadzają analizę lokalnego rynku pracy, dokonują bilansu swoich mocnych i słabych stron, odkrywają własne umiejętności, możliwości i predyspozycje zawodowe oraz potrafią dopasować je do ofert rynku pracy. Nabywają wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy, a także nawiązują kontakty pomocne przy znalezieniu zatrudnienia. Zakres szkolenia obejmuje również nabycie podstawowych umiejętności z zakresu sporządzania niezbędnych dokumentów takich jak życiorys, podanie o pracę czy list motywacyjny.

Działania kadry penitencjarnej podejmowane na polu aktywizacji zawodowej są jednym z elementów przygotowania skazanych do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności. Wszelkie inicjatywy służą powrotowi na rynek pracy po latach izolacji i zwiększeniu ich kompetencji społecznych. Ponadto wiara w swoje możliwości i osiągnięcie poczucia skuteczności własnych działań ma ogromne znaczenie dla realizacji ról życiowych.

Tekst: kpt. Damian Mączka

Zdjęcie: mjr Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej