W Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

W ramach programu resocjalizacyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie grupa osiemnastu skazanych uczestniczyła z spotkaniu profilaktycznym, które poprowadziła Fundacja ZASTOPUJ.

 

Głównym celem programu jest wspieranie procesu readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności poprzez nabycie wiedzy teoretycznej w zakresie zagrożeń współczesnego świata. Uświadomienie odpowiedzialności za własne postępowanie oraz życie, zrozumienie zasad współżycia społecznego powszechnie akceptowalnych, uświadomienie sobie, że ogólnie przyjęte wartości decydują o naszym życiu oraz podejmowanych przez nas decyzji, wykształcenie motywacji do pracy nad własnym charakterem, zachowaniem i postawą.

 

Skazani w większości pochodzą z rodzin i środowisk patologicznych, w których brak jest dobrych wzorców. Bardzo często osoby te, nie posiadają umiejętności radzenia sobie w podstawowych sytuacjach codziennego życia społecznego, są podatne na wpływy środowiska rówieśniczego. Brak dobrych wzorców w najbliższej rodzinie czy najbliższym otoczeniu powodują podatność na uleganie wpływom innych ludzi.

 

Osoba pozbawiona wolności opuszczający jednostkę penitencjarną powraca do społeczności, w której funkcjonowała przed osadzeniem. W przypadku nieodpowiedniego przygotowania na zmiany, z dużym prawdopodobieństwem powróci na drogę przestępstwa, ponownie powróci do społeczności skazanych. Wraz z uzyskaniem nowych informacji, wiedzy teoretycznej wzrasta prawdopodobieństwo chęci ich wykorzystania przez skazanych w przyszłości.

Nasi goście opowiedzieli osadzonym o swojej przeszłości motywując tym samym do pracy osadzonych nad swoimi deficytami - TU i TERAZ.

Jesteśmy przekonani, że osadzeni wyciągną wnioski i skorzystają z wiedzy, która została im przekazana.

 

Zdjęcia: kpt. Grzegorz Terlikowski

Tekst: kpt. Michał Kucyrka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej