14 października jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego, świętem nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Edukacja i resocjalizacja

Kształcenie stanowi jeden z nadrzędnych elementów procesu resocjalizacji. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby odbywające kary pozbawienia wolności zwiększa ich szanse na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego, pomaga w readaptacji społecznej jak również zmniejsza efekt prizonizacji. Nauczanie jest jednym z głównych oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez które realizuje się cel wykonywania kary pozbawienia wolności, którym jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa.

Kształcenie skazanych

Przy zakładach karnych funkcjonuje 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego, które działają na terenie 20 jednostek penitencjarnych kształcąc skazanych w 24 specjalnościach. Filia Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, znajdująca się w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, jako jedyna w okręgu warszawskim kształci skazanych w zawodzie stolarza. Prowadzony kurs co roku cieszy się ogromną popularnością skazanych z całej Polski, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia tej placówki. Rok szkolny 2020/2021 na kwalifikacyjnym kursie zawodowym stolarza rozpoczęło 23 skazanych. Wszyscy chcą zdobyć liczący się na rynku pracy zawód. Zajęcia w CKU w Stawiszynie prowadzone są przez wykwalifikowaną, pełną pasji kadrę, która z zaangażowaniem przekazuje słuchaczom posiadaną przez siebie wiedzę oraz umiejętności. Mistrzowie stolarstwa realizujący zajęcia w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie posiadają wieloletnie doświadczenie w kształceniu przyszłych pokoleń stolarzy. Wykładowcy zgodnie twierdzą, iż stolarstwo jest ich zamiłowaniem a praca z ludźmi daje im ogromną satysfakcję, która pociąga za sobą poczucie dumy jak i dobrze wykonanej pracy. Uzyskiwanie przez słuchaczy pozytywnych wyników na egzaminach kończących kształcenie jest powodem do zadowolenia.

Kierunki kształcenia

Areszt Śledczy w Grójcu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Stawiszynie poza kształceniem skazanych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego, cyklicznie realizuje szkolenia w ramach programu POWER. Tego typu kursy umożliwiają skazanym w krótkim czasie uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych bądź ich uzupełnienie w danym zawodzie.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowany w latach 2014-2020 na terenie wszystkich jednostek penitencjarnych w Polsce powstał w ramach reform w obszarach zatrudnienia. Realizowane przez Służbę Więzienną projekty w ramach programu POWER mają przede wszystkim na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Nowy zawód znacząco zwiększa możliwość podjęcia pracy a tym samym zdobywania środków do życia w akceptowany społecznie sposób i powstrzymywania się od dalszego popełniania przestępstw skutkujących osadzeniem w zakładzie karnym. W bieżącym roku kalendarzowym Areszt Śledczy w Grójcu oraz Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie przeprowadziły już 4 kursy zawodowe, w których nowy zawód technologa robót wykończeniowych, elektryka czy brukarza uzyskało kilkudziesięciu skazanych.

Nauczyciele

Kadra dydaktyczna realizująca nauczanie we wszystkich dostępnych w zakładach karnych formach, stanowi nieodłączny i istotny element całego procesu kształcenia jak i resocjalizacji. Stale współpracują z wychowawcami penitencjarnymi. Ich zaangażowanie w pracę, doświadczenie jak i wysokie kompetencje sprawiają, iż nauczanie w zakładach karnych stoi na wysokim poziomie a skazani korzystający z dostępnych form kształcenia nabywają umiejętności doceniane na rynku pracy.

Święto Edukacji Narodowej obchodzone jest także w jednostkach penitencjarnych całej Polski.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom dydaktycznym prowadzącym nauczanie we wszystkich jednostkach penitencjarnych składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę oraz życzymy samych sukcesów w dalszej drodze zawodowej.

 

Opracowanie: szer. Marta Franaszczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej