Z-ca dyrektora mjr Dominik Salak reprezentując dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu mjr. Adama Piórkowskiego podpisał umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych z Józefem Kazaną właścicielem piekarni.

Piekarnia Józef Kazana jest kolejnym kontrahentem, który będzie zatrudniał osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie. Tym samym nasza jednostka realizuje założenia rządowego programu, który ma na celu kierowanie osadzonych do zatrudnienia, by mogli oni wspierać społeczności lokalne, a przede wszystkim regulować swoje zobowiązania, takie jak grzywny czy alimenty. Praca jest jednym z ważniejszych środków oddziaływań w resocjalizacji osób pozbawionych wolności, umożliwia skazanym nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, niwelując jednocześnie skutki wykluczenia przez izolację penitencjarną oraz sprzyja społecznej readaptacji osadzonych. Uczy skazanych systematyczności oraz samodyscypliny. Podejmując zatrudnienie, więźniowie przestają być obciążeniem dla społeczeństwa oraz zaczynają sami zarabiać na swoje utrzymanie. Potrącane z ich zarobków środki finansowe zasilają Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych, z którego budowane są hale produkcyjne przy jednostkach penitencjarnych, tym samym dając szansę na zatrudnienie osadzonych mających zobowiązania alimentacyjne.

Podpisanie umowy w sprawie odpłatnego zatrudnienia osób pozbawionych wolności z Piekarnią Józef Kazana przyczyni się do kolejnego wzrostu współczynnika zatrudnienia w naszej jednostce. Osadzeni będą wykonywali prace przy produkcji chleba i bułek.

Więcej o Programie Pracy dla Więźniów pod adresem: https://www.sw.gov.pl/dzial/program-pracy-wiezniow

 

tekst i zdjęcia: st. szer. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej