W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu rozpoczął się rok szkolny 2022/2023. Kolejna grupa skazanych rozpoczęła naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Podobnie jak w uczniowie w całej Polsce, osadzeni kształcący się w przywięziennych placówkach edukacyjnych, rozpoczęli nowy rok szkolny. W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, gdzie funkcjonuje filia CKU Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, realizowany jest roczny kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwiający zdobycie nowego zawodu – stolarza.

Nauka w jednostkach penitencjarnych

Szkoły działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych zapewniają możliwość kształcenia zarówno nieletnim, którzy objęci są nauczaniem obowiązkowym oraz tym, którzy z własnej inicjatywy ubiegają się o podjęcie nauki. Prawo do nauki w warunkach izolacji penitencjarnej, regulują m.in. przepisy art. 102 oraz art. 130 – 134 Kodeksu karnego wykonawczego. Służba Więzienna kształcenie skazanych organizuje na określonych prawem poziomach edukacyjnych, tj. podstawowym, średnim oraz prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe. W Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, podobnie jak w innych tego typu placówkach, realizowane są takie same programy nauczania jak w szkołach „wolnościowych”. Nauczanie, obok pracy, jest jednym z podstawowych elementów oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych przez Służbę Więzienną. Kursy zawodowe są zaś bardzo atrakcyjną formą kształcenia ustawicznego, ponieważ dają możliwość w dość krótkim czasie uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji w danym zawodzie. A nowy zawód to nowe możliwości podjęcia pracy i zdobywania środków do życia w akceptowany społecznie sposób.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego stolarza powitał por. Łukasz MInda – zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu oraz wykładowcy. Była to także okazja do bliższego poznania się, omówienia zasad realizacji poszczególnych etapów kursu oraz przedstawienia planu lekcji na najbliższy okres. 

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić

Nauczanie skazanych, a w szczególności przygotowanie ich do podjęcia pracy zawodowej po odbyciu kary, jest jednym z podstawowych elementów oddziaływań penitencjarnych. Wysoki poziom kształcenia, dbałość o najwyższą jakość szkolenia praktycznego, są traktowane priorytetowo w realizowanych programach Służby Więziennej. Dlatego już od wielu lat zajęcia teoretyczne i praktyczne w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadająca ogromne doświadczenie zawodowe. Profesjonalne zaplecze przygotowane przez Służbę Więzienną – sale dydaktyczne, sprzęt multimedialny, warsztaty szkolne, pracownie stolarskie, sprzyjają zdobywaniu wysokich wyników końcowych i – co najważniejsze – profesjonalnych umiejętności stolarskich. Warsztaty w Stawiszynie przystosowane do prowadzenia kursu stolarza wyposażone zostały ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Witamy w naszej szkole. Rok szkolny 2022/2023 uważam za otwarty!

opracowanie: ppor. Bartosz Muszyński
zdjęcia: st. szer. Marta Franaszczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej