Służba Więzienna w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie po raz kolejny zorganizowała kurs zawodowy dla skazanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Podnoszenie kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa osób skazanych stanowi niezwykle ważny element procesu resocjalizacji. Dlatego kolejna grupa skazanych obywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie ukończyła kurs zawodowy w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Celem kursu było teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie osadzonych do wykonywania prac w zawodzie ogrodnika. Dodatkowym, ważnym elementem realizowanych przez Służbę Więzienną szkoleń, jest edukacja skazanych w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nabywane przez skazanych nowe kompetencje i umiejętności w ramach realizowanych w zakładach karnych kursów, wzmacnia ich szanse na znalezienie pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Zwiększa również szanse na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej a zdobyte doświadczenie pozwoli na profesjonalne wykonywanie wyuczonego zawodu na otwartym rynku pracy.     

 

Więcej o Programie: PO WER

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej