W ramach realizacji rządowego programu "Praca dla więźniów" Służba Więzienna zaprasza lokalnych przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą zatrudnienia skazanych.

Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu podejmuje szereg działań związanych z zatrudnieniem skazanych. Praca jaką wykonują osadzeni to przede wszystkim prace porządkowe i pomocnicze na rzecz jednostki penitencjarnej. Po sprawdzeniu ich umiejętności i predyspozycji do zatrudnienia, w miarę możliwości kierowani są do prac publicznych i charytatywnych poza terenem jednostki. Poza pracą nieodpłatną skazani kierowani są też do prac odpłatnych na rzecz firm zewnętrznych. Przed podjęciem pracy są oni dokładnie weryfikowani pod kątem możliwości zatrudnienia. Do takich prac kieruje się przede wszystkim osadzonych posiadających zadłużenie alimentacyjne i mających trudną sytuację rodzinną i materialną.

Korzyści płynące dla przedsiębiorców z racji zatrudnienia skazanego to m.in.:

- pracodawca podpisuje umowę z jednostką penitencjarną, a nie bezpośrednio z pracownikiem;

- gwarantujemy, że pracownik jest zdyscyplinowany. Jeśli Pracodawca uzna, że nie nadaje się z jakichś powodów do pracy, z dnia na dzień można go zwolnić, informując uprzednio o tym Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu bez żadnych konsekwencji dla kontrahenta;

- ilość pracowników pracodawca może dowolnie regulować w uzgodnieniu z jednostką penitencjarną;

- w przypadku oddalenia się osadzonego z miejsca pracy, pracodawca nie odpowiada za to zdarzenie, lecz jednostka penitencjarna. Firma odpowiada tylko za organizację pracy dla osadzonego;

- wysokość wynagrodzenia pracownika jest równa najniższemu wynagrodzeniu w gospodarce rynkowej przy przepracowaniu pełnej normy godzin. Rozliczenia za pracę z Urzędem Skarbowym dokonuje jednostka penitencjarna, nie firma. Należność za pracę jest regulowana przelewem na konto Aresztu Śledczego w Grójcu. Pracodawca zmniejsza w ten sposób biurokrację w firmie;

- zatrudnionym skazanym nie odprowadza się obowiązkowej składki zdrowotnej do ZUS, gdyż zatrudnieni są na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności;

- po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku, pracodawca otrzymuje zwrot 35% kosztów wynagrodzenia brutto osadzonych.

Dodatkowych wyjaśnień i informacji udziela funkcjonariusz ds. zatrudnienia osadzonych por. Agnieszka Nowocień tel.: (48) 613 59 23 lub e-mail Agnieszka.Nowocien@sw.gov.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej