Przedstawiciele Nadleśnictwa Dobieszyn odebrali wykonane w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie paśniki i karmniki dla zwierząt.

W ramach porozumienia Aresztu Śledczego w Grójcu z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych – Nadleśnictwem Dobieszyn, osadzeni wykonali paśniki dla saren oraz karmniki dla kuropatw i bażantów. Swoje prace z drewna skazani wykonywali w ramach zajęć praktycznych realizowanych w trakcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego Stolarz organizowanego przez CKU w Warszawie Białołęce filia w Oddziale Zewnetrznym w Stawiszynie.

Porozumienie podpisane przez Areszt Śledczy w Grójcu i Nadleśnictwo Dobieszyn ma na celu między innymi:

- prowadzenie i organizowanie programów resocjalizacji sprzyjającej przygotowaniu do readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności;

- przekazywanie informacji z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijanie świadomości ekologicznej wśród skazanych;

- poprawę warunków bytowych dziko żyjących zwierząt na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn.

W ramach współpracy realizowane są zajęcia profilaktyczne i edukacyjno-informacyjne. Podczas prowadzonych programów resocjalizacyjnych, osadzeni wykonują nowe urządzenia łowieckie i urządzenia wykorzystywane w gospodarce leśnej: zwyżki, paśniki, lizawki, posypy dla bażantów i budki dla kuropatw. Dla osadzonych jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie, sprzyjające przywracaniu skazanego do społeczeństwa. Działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii wzmacnia poczucie odpowiedzialności, kształtuje właściwe nawyki dbania o najbliższe otoczenie, a możliwość wykonania profesjonalnych urządzeń gospodarki leśnej sprzyja nabywaniu nowych umiejętnosci zawodowych, ułatwiających w przyszłości zdobycie zatrudnienia. 

 

Tekst: ppor. Bartosz Muszyński

Zdjęcia: Zbigniew Kozłowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej