Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie prowadzą kolejną edycję programu z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy w oparciu o model TZA ART.

Uruchomienie kolejnej edycji programu resocjalizacji dla skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu, zbiegło się z obchodzonym obecnie Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw. Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W 2020 roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywa się od 21 do 28 lutego. W tym czasie każdy zainteresowany może uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.  

Służba Więzienna włącza się w szereg działań mających na celu przeciwdziałaniu przestępczości. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności w taki sposób, aby zapobiec ich powrotności do przestępstwa. Pracując ze sprawcami przestępstw, realizujemy i tworzymy programy korekcyjne oraz resocjalizacyjne, w których uwzględniamy konieczność przyjęcia winy i poczucia odpowiedzialności sprawcy za wyrządzoną przestępstwem krzywdę. Więźniowie uczą się korygowania agresywnych zachowań, uczestnicząc w programach ART i Duluth czy Stop przemocy - Druga Szansa prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. W ramach prowadzonego w OZ Stawiszyn programu ART, grupa skazanych nabywa szereg umiejętności pogrupowanych w modułach, które uwzględniają trening umiejętności społecznych, trening kontroli złości czy wnioskowanie moralne. Skazani uczą się więc kontroli własnych emocji, wyboru innych alternatywnych, w stosunku do agresji, form radzenia sobie z sytuacją trudną czy też konfliktową.

Programy resocjalizacyjne prowadzone przez zakłady karne i areszty śledcze należą do głównych oddziaływań penitencjarnych określonych w Kodeksie karnym wykonawczym. Osadzeni podczas kursów i szkoleń organizowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej zdobywają nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale zyskują przede wszystkim świadomość właściwych wartości, postaw i norm powszechnie uznawanych w społeczeństwie.    

Więcej informacji dotyczących możliwości uzyskania porad prawnych i psychologicznych pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem  

 

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej