Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu ostatnie dni spędzili na poligonie strzeleckim, doskonaląc swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią palną. Szkolenie z zakresu użycia lub wykorzystania broni jest jednym z priorytetowych elementów kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wezwanie „Służba Więzienna! Stój!” jest najczęściej słyszanym okrzykiem na strzelnicy, na której szkolą się więziennicy.

Ustawa o Służbie Więziennej w artykule pierwszym stanowi, że Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Służba Więzienna pełni bardzo ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Jest trzecią co do wielkości uzbrojoną formacją mundurową w Polsce. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, lecz także przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania. Misją Służby Więziennej jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu, poprzez praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizacja skazanych. Dlatego właśnie funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności zawodowe, podnoszą kompetencje, by w pełni praworządnie i profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki służbowe.

Jednym z głównych elementów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy SW jest szkolenie strzeleckie. Są nim objęci wszyscy funkcjonariusze, bez względu na to, który pion służby reprezentują. Każdy funkcjonariusz w służbie czynnej jest uprawniony do użycia lub wykorzystania broni palnej. Zakres uprawnień związanych z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez Służbę Więzienną, szczegółowo wskazuje ustawa o Służbie Więziennej. Wszystkie przypadki użycia broni opisane są w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zagadnień prawnych związanych z posługiwaniem się bronią jest dużo więcej. Dlatego przed przystąpieniem do obsługi uzbrojenia, dużo czasu poświęca się analizie aktów prawnych i wszelkich przepisów, dotyczących broni i posługiwania się nią. W celu dochowania praworządności podczas wykonywania obowiązków służbowych, każdy funkcjonariusz Służby Więziennej na różnych poziomach kształcenia, realizuje specjalistyczne kursy, zakończone egzaminem, uprawniającym do posługiwania się określoną jednostką broni.

Służba Więzienna dysponuje bardzo nowoczesnym uzbrojeniem i amunicją oraz środkami ochrony. Dzięki programowi modernizacji Służby Więziennej dokonano m.in. zakupu karabinków szturmowych Beretta ARX 160. Nasza formacja była pierwszym instytucjonalnym użytkownikiem tej jednostki broni. Oprócz tego na wyposażeniu jednostek penitencjarnych znajdują się różnego rodzaju pistolety, pistolety maszynowe czy strzelby. Posiadanie nowoczesnego uzbrojenia stanowi ważny element przedsięwzięć, mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa aresztów śledczych i zakładów karnych, a tym samym ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, co jest podstawowym zadaniem Służby Więziennej.

Tegoroczne szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Grójcu i Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie zostało przeprowadzone się na strzelnicy zewnętrznej.  Jak każde szkolenie z wykorzystaniem broni, także to było realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W tym sezonie dbaliśmy również o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Szkolenie odbywało się w pełnym reżimie sanitarnym, w małych grupach, w związku z tym czas szkolenia wynosił wiele dni. Szczęśliwie aura sprzyjała treningowi w plenerze.

Po omówieniu zagadnień prawnych i przepisów regulujących użycie lub wykorzystanie broni, przystąpiono do omówienia budowy, zasad działania, przeznaczenia poszczególnych rodzajów broni. Omówiona została charakterystyka techniczna broni, współdziałanie części i mechanizmów, doskonalono umiejętności rozkładania i składnia uzbrojenia. Kolejnym elementem szkolenia strzeleckiego było posługiwanie się bronią indywidualnie oraz trening bezstrzałowy. Najważniejszym elementem szkolenia było strzelanie do celu z wykorzystaniem amunicji ostrej. To istotny element treningu, który pozwala utrwalić prawidłowe nawyki związane z użyciem broni palnej będącej na wyposażeniu formacji. W przygotowaniu się do strzelania pomocą służyli doświadczeniu funkcjonariusze oraz kierownik działu ochrony aresztu w Grójcu, który był jednoczenie kierownikiem strzelania. Po wykonaniu wszelkich czynności padła długo oczekiwana komenda „w cel, ognia!”. Co dalej? Nie słychać jeszcze strzału. Właśnie teraz jest czas na głośny, wyraźny okrzyk „Służba Więzienna!, Stój!…”. Identyfikacja formacji i wezwanie do określonego zachowania, jest to jeden z elementów trybu postępowania przed użyciem broni palnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, o którym mowa w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Obyśmy nigdy w rzeczywistości nie słyszeli tego wezwania.

Wyniki strzelania były bardzo dobre. Świadczy to o profesjonalnym przygotowaniu kadry do realizacji swoich obowiązków w jednostkach penitencjarnych. Wszyscy funkcjonariusze grójeckiego aresztu pozytywnie zaliczyli egzamin strzelecki.

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej