Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu i Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie ostatnie dni spędzili na poligonie strzeleckim, doskonaląc swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią palną. Szkolenie z zakresu użycia lub wykorzystania broni i środków przymusu bezpośredniego jest jednym z priorytetowych elementów kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Pełni bardzo ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Jest trzecią co do wielkości uzbrojoną formacją mundurową w Polsce. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizacja skazanych. Dlatego właśnie funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności zawodowe, podnoszą kompetencje, by w pełni praworządnie i profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki służbowe.

Jednym z głównych elementów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy SW jest szkolenie strzeleckie. Są nim objęci wszyscy funkcjonariusze, bez względu na to, który pion służby reprezentują. Każdy funkcjonariusz w służbie czynnej jest uprawniony do użycia lub wykorzystania broni palnej. Zakres uprawnień związanych z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez Służbę Więzienną, szczegółowo wskazuje Ustawa o Służbie Więziennej. Wszystkie przypadki, w których funkcjonariusz może użyć broni, opisane są w Ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zagadnień prawnych związanych z posługiwaniem się bronią jest dużo więcej. Dlatego przed przystąpieniem do obsługi uzbrojenia, dużo czasu poświęca się analizie aktów prawnych i wszelkich przepisów, dotyczących broni i posługiwania się nią. Daje to gwarancję praworządnego wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Każdy funkcjonariusz Służby Więziennej na różnych poziomach kształcenia, realizuje specjalistyczne kursy. Kursy dotyczące broni palnej zakończone są egzaminem, oddzielnie dla każdej jednostki broni. Po zdaniu egzaminu, organizowane są różnego rodzaju szkolenia strzeleckie. Celem szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Służby Więziennej, jest przygotowanie ich do pełnienia obowiązków służbowych wymagających występowania z bronią, stosowania wybranych środków przymusu bezpośredniego oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w tym zakresie. Szkolenie obejmuje zagadnienia teoretyczne, ćwiczenia bezstrzałowe, strzelanie z broni palnej, treningi strzeleckie. Prowadzi się je w formie statycznej, szybkiej, dynamicznej, sytuacyjnej. Ta różnorodność zagadnień strzeleckich powoduje, że funkcjonariusze chętnie korzystają z tego typu szkoleń a dla części z nich strzelectwo stało się hobby lub pasją, uprawianą w różnego typu stowarzyszeniach strzeleckich.

Służba Więzienna dysponuje bardzo nowoczesnym uzbrojeniem i amunicją oraz środkami ochrony. Dzięki programowi modernizacji Służby Więziennej dokonano m.in. zakupu karabinków szturmowych Beretta ARX 160. Oprócz tego na wyposażeniu jednostek penitencjarnych znajdują się różnego rodzaju pistolety, pistolety maszynowe czy strzelby. Posiadanie nowoczesnego uzbrojenia stanowi ważny element przedsięwzięć, mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa aresztów śledczych i zakładów karnych a tym samym ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, która jest podstawowym zadaniem Służby Więziennej. Nowością na szkoleniu był wyrzutnik pocisków obezwładniających GL-06 40 mm, przeznaczonym do działań bojowych i akcji mających na celu obezwładnienie przeciwnika. To bezpieczna, skuteczna i łatwa w obsłudze, jednostrzałowa broń obezwładniająca, szczególnie przydatna w zastosowaniach penitencjarnych, na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych.

Szkolenie odbywało się zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, w małych grupach, przez kilka dni. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem szkolenia czuwał organizator – Kierownik Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Grójcu, który był jednoczenie kierownikiem strzelania oraz zbrojmistrz. Zabezpieczenie medyczne zapewniły pielęgniarki – funkcjonariuszki Służby Zdrowia. Dzięki doświadczeniu organizatorów i wielkiej odpowiedzialności funkcjonariuszy, szkolenie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Dodatkowym elementem podczas szkolenia strzeleckiego był kurs utrwalający wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Oprócz treningu algorytmu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, dużo uwagi poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia działań ratowniczych. Funkcjonariusze mieli również okazję poznać przypadki i sposoby tamowania masywnych krwotoków oraz zabezpieczenia ran postrzałowych. To ważny element szkolenia, mający wpływ na bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie jednostki penitencjarnej.  

Wyniki strzelania były celujące. Świadczy to o profesjonalnym przygotowaniu kadry grójeckich więzienników do realizacji swoich obowiązków. Wszyscy funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu i Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie pozytywnie zakończyli szkolenie i bezpiecznie powrócili do jednostki.

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski  Zdjęcia: st. sierż. Marta Płochów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej