W dniach 11-12 lutego 2019 r. odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego.

W sali gimnastycznej Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu przeprowadzono szkolenie praktyczne dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki. Tematem przewodnim było praktyczne stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz podstawowe elementy samoobrony. Program szkolenia wzbogacono również o sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia.

Zajęcia praktyczne przeprowadzili funkcjonariusze specjalnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Uczestnicy szkolenia ćwiczyli techniki oraz metody obrony w postaci chwytów i rzutów mających zastosowanie obronne w różnych konkretnych sytuacjach. Ćwiczenia dotyczyły również odparcia ataku w przypadku uzbrojonego napastnika.

Służba Więzienna jest jedyną formacją w Polsce, która na tak dużą skalę (ponad 73 tysiące osób pozbawionych wolności) i w tak długim okresie czasu zajmuje się trudnymi podopiecznym. Większość osób przebywająca w warunkach izolacji penitencjarnej to osoby o dyssocjalnych cechach osobowości, mające poważne problemy w przestrzeganiu norm społecznych i prawnych. W zakładach karnych i aresztach śledczych zostają poddawani trudnemu i żmudnemu procesowi resocjalizacji przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Kadra więzienna na co dzień pracuje z ludźmi roszczeniowymi, często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Praca z nimi wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. Nadmienić należy, iż z roku na rok rośnie ilość napaści na funkcjonariuszy podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Tego typu szkolenia mają na celu podtrzymanie oraz rozwijanie umiejętności z zakresu technik samoobrony, aby w sytuacjach zagrożenia funkcjonariusze Służby Więziennej umieli przeciwstawić się agresywnemu więźniowi.

 

Tekst: por. Marta Karas – Matysiak

Zdjęcia: por. Agata Kuhnke, por. Marta Karas - Matysiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej