W dniu 20.02.2023 r. na terenie Zakładu Karnego we Wronkach odbył się koncert muzyczno-profilaktyczny z pozytywnym przesłaniem dla osadzonych.

Koncert zorganizowany został w ramach współpracy z Fundacją SNAP. Spotkanie zostało przeprowadzone dla skazanych odbywających aktualnie karę pozbawienia wolności w ramach oddziału dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych.

Fundacja SNAP swoją działalność prowadzi na terenie całej Polski w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, opieki i wychowania, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, dobroczynności, a także integracji społecznej, niosąc pomoc między innymi uzależnionym od alkoholu, narkotyków, ofiarom przestępstw, osobom w kryzysie. Fundacja SNAP  regularnie współpracuje ze szkołami, ośrodkami wychowawczymi, zakładami poprawczymi, domami pomocy społecznej oraz jednostkami penitencjarnymi. Działalność Fundacji skupiona jest na niesieniu pomocy ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a także  mającym trudności w przystosowaniu się do życia w otaczającej rzeczywistości.

Przeprowadzony przez Fundację koncert miał charakter muzyczno-edukacyjny, a jego głównym założeniem było propagowaniem wśród skazanych stylu życia wolnego od wszelkiego rodzaju nałogów. Przedstawiciele w niezwykle przystępny, a także szczery sposób przedstawili koleje własnego życia, które związane są z trudnymi doświadczeniami życiowymi, w tym  także z problematyką uzależnienia, a nawet pobytem w zakładzie karnym, przekazując osobom pozbawionym wolności świadectwo zmiany własnego życia, głównie w zakresie utrzymywania abstynencji oraz przestrzegania porządku prawnego. Całość osobistych wypowiedzi była przeplatana utworami muzycznymi, wykonywanymi w nurcie muzyki rap o pozytywnym przesłaniu, między innymi przezwyciężaniu trudności. Powyższe świadectwo może przyczynić się do wprowadzenia przez skazanych konstruktywnych zmian we własnym życiu, szczególnie w zakresie problematyki uzależnienia oraz niewchodzenia w konflikty prawne. Propagowanie takowych postaw wśród osadzonych wpisane jest w działalność resocjalizacyjną Służby Więziennej. Dzielenie się doświadczeniami własnymi, dyskusje, a także zyskanie przez osoby pozbawione wolności możliwości nawiązania kontaktu z Fundacją SNAP może w znaczący sposób przyczynić się do ich refleksji nad swoim dotychczasowym stylem życia,  chęcią wprowadzenia konstruktywnych zmian i życia w zgodzie z prawem oraz w abstynencji od alkoholu  oraz innych substancji psychoaktywnych. Włączanie przez Służbę Więzienną oddziaływań penitencjarnych  z wykorzystaniem uczestniczenia w procesie resocjalizacji podmiotów zewnętrznych umożliwia skazanym poznanie ludzkich historii, a w szczególności przekonanie się, że innym ludziom brykającym się z podobnymi trudnościami w wyniku własnej determinacji udało się zmienić swoje postawy i zachowania.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Weronika Ruta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej