Międzynarodowy Dzień Lekarza jest obchodzony 1 października. To znakomita okazja do tego, aby docenić pracę lekarzy wszystkich specjalności, ich trud włożony w leczenie i ratowanie ludzkiego życia oraz codzienne poświęcenie. Zakłady Karne i Areszty Śledcze nie są wolne od chorób. Skazani również wymagają opieki medycznej, dlatego zawód lekarza również za murami więzienia jest bardzo ważny.

Kodeksowe uregulowania opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 115 Kodeksu Karnego Wykonawczego

„Skazanemu zapewnia się bezpłatne świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne.” Skazanemu nie przysługuje prawo do wyboru lekarza. „Świadczenia zdrowotne udzielane są skazanemu przede wszystkim przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.”

Inne podmioty lecznicze współdziałają w zapewnieniu skazanym świadczeń zdrowotnych, gdy jest to konieczne w przypadku natychmiastowej potrzeby udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, przeprowadzenia badań specjalistycznych lub zapewnienia świadczeń zdrowotnych skazanemu przebywającemu na przepustce.

Przysięga Lekarska

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków uroczyście przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać, służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu; według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazywać należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego; strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych; stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

Przyrzekam to uroczyście!”

Więzienna Służba Zdrowia

Zakłady Karne i Areszty Śledcze wyposażone są w ambulatoria. Gabinety, w których skazany poddawany jest niezbędnym badaniom i zabiegom. Opiekę pielęgniarską zapewniają pielęgniarki i pielęgniarze będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej. Również lekarze przyjmujący skazanych pacjentów zatrudniani są przez jednostkę penitencjarną. W oddziale Zewnętrznym w Toruniu skazani przyjmowani są przez lekarza medycyny rodzinnej, który określa jakiej specjalistycznej pomocy wymaga skazany i w razie potrzeby kieruje do lekarzy o konkretnej specjalizacji. Oddział Zewnętrzny zapewnia również opiekę lekarza psychiatry, a także opiekę stomatologiczną.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej