W siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy OHP, a Zakładem Karnym w Inowrocławiu.

Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży. OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcyjnych.

Podpisanie porozumienia

W siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy OHP, a Zakładem Karnym w Inowrocławiu. Jednostkę reprezentowała ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu, natomiast Komendę OHP reprezentowała Małgorzata Taranowicz, Wojewódzki Komendant OHP.

Porozumienie o współpracy

Celem porozumienia jest: tworzenie możliwości dla realizacji zajęć dydaktycznych, wykładów, pogadanek dla młodzieży służących rozwojowi resocjalizacji, promowaniu Służby Więziennej, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz uzależnieniom, organizacja wizyt młodzieży w jednostce penitencjarnej pozwalających im na nabywanie nowych doświadczeń, umiejętności praktycznych i poszerzenie wiedzy teoretycznej uzyskanej w trakcie zajęć dydaktycznych, organizacja wizyty doradcy zawodowego w zakładzie karnym celem podniesienia atrakcyjności osób pozbawionych wolności na rynku pracy oraz nabycia umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy po opuszczeniu izolacji penitencjarnej, bieżąca wymiana poglądów i doświadczeń, wypracowanie, w oparciu o doświadczenia i aktualne osiągnięcia naukowe, nowych standardów pracy penitencjarnej, zapobieganie przestępczości i przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa osób pozbawionych wolności.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej