W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu zakończył się kurs „robotnik budowlany”.

Kurs „Robotnik Budowlany”

Kurs doskonalący umiejętności zawodowe w zawodzie robotnik budowlany dla skazanych trwał od 12 września. Wzięło w nim udział 8 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu. Zajęcia jak zawsze podzielone były na szkolenie BHP, zajęcia teoretyczne oraz praktyczną naukę zawodu. Część teoretyczna zakończyła się już 14 września. Praktyka realizowana była na terenie pawilonu w Oddziale Zewnętrznym. Skazani mogli wykazać się swoimi umiejętnościami oraz doskonalić swój warsztat. W ramach szkolenia skazani dokonali kilku napraw i modernizacji budynku. Można zatem na bieżąco ocenić ich postępy zawodowe. Kurs był możliwy do realizacji dzięki funduszom z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał świadectwo ukończenia kursu.

Podnosimy kwalifikacje osadzonych

Kursy zawodowe obok zatrudnienia skazanych są jednym z najważniejszych oddziaływań resocjalizacyjnych. Aby skazany mógł podjąć pracę, lub podjąć pracę już jako wolny człowiek niezbędne są podstawowe umiejętności oraz określone uprawnienia. Funkcjonariusze Służby Więziennej przygotowują skazanych do opuszczenia murów więzienia, podejmują szereg działań, które sprawiają, że są oni atrakcyjni na rynku pracy. Podniesienie kwalifikacji osadzonego skutkuje tym, że staje się on atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy. Praca daje mu utrzymanie, a tym samym jest większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie powróci on do Zakładu Karnego.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej