Oddział Zewnętrzny w Toruniu czyni starania w związku z rozszerzeniem zatrudnienia osadzonych, dlatego w siedzibie Nadleśnictwa Cierpiszewo odbyło się spotkanie.

Spotkanie w Nadleśnictwie

W piątek 8 października br. odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Cierpiszewo, związane z przedstawieniem oferty zatrudnienia osadzonych. Z ramienia Nadleśnictwa w spotkaniu wzięli udział: Bogdan Falkowski - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Cierpiszewo, pracownicy administracji nadleśnictwa oraz kontrahenci z firm zewnętrznych, świadczących usługi na rzecz nadleśnictwa. Z ramienia Oddziału Zewnętrznego w Toruniu Zakładu Karnego w Inowrocławiu udział wzięli kpt. Krzysztof Brzozowski - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, kpt. Joanna Wiśniewska - starszy inspektor do spraw zatrudnienia osadzonych oraz kpt. Dariusz Bauk.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez kpt. Joannę Wiśniewską zasad zatrudnienia osadzonych i korzyści płynących z takiej formy zatrudnienia. Omówiono także znaczącą rolę zatrudnienia osadzonych w procesie resocjalizacji. Następnie przedstawiciele Oddziału Zewnętrznego w Toruniu odpowiadali na pytania zebranych. Spotkanie zakończyło się określeniem ram przyszłej współpracy.

"Praca dla więźniów" w Oddziale Zewnętrznym

Obecnie w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu ogółem zatrudnionych jest 40 skazanych co przy pojemności jednostki stanowi prawie 1/3 całej populacji przebywających tam osadzonych. Są to zarówno odpłatne i nieodpłatne stanowiska pracy. Zarówno na rzecz jednostki jak i kontrahentów zewnętrznych. Odpłatnie na rzecz jednostki zatrudnionych jest 7 skazanych. Osadzeni zatrudniani są w warsztacie, magazynie oraz jako wydający posiłki. Na rzecz kontrahentów zewnętrznych pracuje łącznie 15 skazanych. 12 skazanych wykonuje prace odpłatnie na rzecz kontrahenta zewnętrznego na terenie hali produkcyjnej usytuowanej wewnątrz jednostki. Jest to pomieszczenie zaadaptowane na potrzeby zatrudnienia po byłej kuchni. Osadzeni wykonują tam pracę na rzecz firmy produkującej metalowe elementy do mebli. Trzech skazanych wykonuje pracę odpłatną na zewnątrz jednostki.

Korzyści, które da się przeliczyć

Zatrudnienie oprócz wymiaru resocjalizacyjnego daje skazanym również wymierne korzyści materialne. Zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej najniższej pensji krajowej. Kwota ta podlega obowiązkowym potrąceniom. Po pierwsze jest to składka na ubezpieczenia społeczne. 7% wynagrodzenia przekazywane jest na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, 45% wynagrodzenia przekazane zostaje na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Od przypadającego wynagrodzenia odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a od pozostałego wynagrodzenia do 40 % mogą stanowić zajęcia komornicze. Część zarobków przekazana zostaje na konto tzw. „akumulacji”, czyli gromadzenie środków do przekazania skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego.

 

Tekst: kpt. Dariusz Bauk, por. Krzysztof Spała

Zdjęcia kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej