Wizyta w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu była elementem dodatkowym II Międzynarodowej Konferencji pt. „Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego - współpraca dla społeczności lokalnych”.

PADC

Polish American Development Council - Realizuje i wspiera nowatorskie rozwiązania w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami, samorządami lokalnymi i podmiotami gospodarczymi. Wymianę doświadczeń i koncepcji oraz rozwój współpracy polskich i amerykańskich partnerów fundacja realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie seminariów i konferencji, wyjazdów studyjnych do USA oraz promocję Polski.

Celem PADC jest również tworzenie instytucjonalnych form budowania długofalowych relacji ponadatlantyckich. Zaprasza do grona podmiotów współpracujących z Fundacją – samorządy, instytucje, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i osoby, które chcą osiągać nowe cele, podejmując wspólnie międzynarodowe działania i aktywnie uczestniczyć w budowaniu ponadatlantyckich relacji i wynikających z nich projektów i przedsięwzięć.

Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego - współpraca dla społeczności lokalnych”

22-29 maja 2022 w Polsce w ramach II Międzynarodowej Konferencji pt. „Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego - współpraca dla społeczności lokalnych” trwała wizyta studyjna sędziów z USA. Konferencja była też okazją do zapoznania się gości z Ameryki z polskim systemem penitencjarnym. Możliwość taką dał toruński Oddział Zewnętrzny goszcząc sędziów w swojej jednostce.

W jednostce gościli:

Bruce Vander Sanden – dyrektor generalny 6. Dystryktu Probacyjnego w Stanie Iowa, obejmującego swoim zasięgiem sześć hrabstw, w tym miasto Cedar Rapids. Nadzorując pracę Dystryktu, jest odpowiedzialny za działania probacyjne i pracę z warunkowo zwolnionymi z zakładów karnych, realizowaną przez podległych mu kuratorów i inny personel. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie na wszystkich szczeblach kariery w strukturach probacji. Zaangażowany w programy profilaktyczne przeciwdziałające przestępczości wśród młodzieży. Z sukcesami inicjował projekty zmniejszające przestępczość z użyciem broni palnej. Ukończył wiele kursów specjalistycznych z zakresu prawa, zarządzania probacją i przywództwa. Były prezydent Stowarzyszenia Probacyjnego Stanu Iowa

Veronica Cunningham – dyrektor generalny American Probation and Parole Association (APPA). Odpowiedzialna za organizację wsparcia strategicznego dla członków zrzeszonych w największej amerykańskiej organizacji zawodowej. Do APPA należy obecnie przeszło trzydzieści tysięcy kuratorów sądowych. Od 30-tu lat praktyk wymiaru sprawiedliwości, zajmując stanowiska kierownicze w dwóch największych agencjach więziennictwa – Texas Parole System i Probation Department w Chicago. Jest członkiem i służy swoim doświadczeniem w ramach rad dyrektorów kilku organizacji. Legitymuje się licznymi nagrodami i wyróżnieniami, a także regularnie publikuje artykuły w opiniotwórczych periodykach branżowych amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości

Todd Roberts – prezydent Iowa Correction Association (ICA) i dyrektor wykonawczy 6. Dystryktu Probacyjnego w Stanie Iowa, obejmującego swoim zasięgiem sześć hrabstw, w tym miasto Cedar Rapids. Posiada 26-letnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i nieletnimi w ramach pracy w wymiarze sprawiedliwości. Służył jako kurator sądowy sprawując pieczę nad osobami warunkowo zwolnionymi z zakładów karnych i skazanymi z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Posiada 16-letnie doświadczenie w pracy z mężczyznami skazanymi za przestępstwa seksualne. Jest certyfikowanym specjalistą w zakresie leczenia sprawców przestępstw seksualnych i członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers, prowadzącym treningi z zakresu m.in. terapii motywacyjnej dla wielu ogólnoamerykańskich organizacji

Tenette Carlson – kurator sądowy z przeszło dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi w 2. Dystrykcie Probacyjnym w Stanie Iowa. Odpowiedzialna za nadzorowanie sprawców przestępstw i warunkowo zwolnionych z zakładów karnych. W swojej karierze zatrudniona jako wychowawca w zakładzie poprawczym dla młodzieży. Autorka intensywnego programu terapeutycznego dla młodocianych przestępców, a także certyfikowany trener treningu radzenia sobie ze złością. Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami z problemami psychicznymi. Pełni również funkcję sekretarza w Iowa Corrections Association.

John Zielke – wykładowca uniwersytecki w Kirkwood Community College, Mount Mercy University i University of Iowa oraz inicjator badań naukowych w zakresie kryminologii i polityki wymiaru sprawiedliwości. Były szef federalnego Okręgu Północnego w Stanie Iowa, obejmującego swoim zasięgiem dystrykty z północnej połowy Stanu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako kurator sądowy. Odpowiedzialny za programy pracy ze sprawcami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, ponadto za rozwiązania związane z wdrożeniami w ramach programów obejmujących pracę ze sprawcami przestępstw przy użyciu środków odurzających i narkotyków. Uczestnik grup roboczych rozwijających system probacji na szczeblu federalnym. Zaangażowany w opracowywanie systemu oceny ryzyka powrotności do przestępstwa

Gabriel Schaapveld – kierownik Wydziału Wysokiego Ryzyka w 6. Dystrykcie Probacyjnym w Stanie Iowa, obejmującym swoim zasięgiem sześć hrabstw, w tym miasto Cedar Rapids. Służył jako kurator sądowy sprawując pieczę nad osobami warunkowo zwolnionymi z zakładów karnych i skazanymi z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Obecnie zaangażowany w realizację wielu projektów wynikających z planu strategicznego rozwoju Dystryktu, którego jest współtwórcą. Uczestniczył aktywnie w programach grantowych, będąc mocno zorientowanym na rozwój potencjału Dystryktu i efektywność pracy całego zespołu

Romuald Burczyk – opiekun grupy oraz Katarzyna Kaczmarek.

Przebieg spotkania

Goście zostali przywitani przez kpt. Krzysztofa Brzozowskiego, Zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, który zapoznał uczestników wizyty z tematyką i harmonogramem spotkania. Następnie uczestnicy spotkania wraz z Zastępcą Dyrektora, zastępca kierownika działu penitencjarnego oraz zastępcą kierownika działu ochrony udali się w kierunku pawilonu mieszkalnego. Podczas przemarszu funkcjonariusze zapoznali gości z zabytkowa architekturą obiektu.

Goście mięli okazję zapoznać się z zasadami udzielania widzeń dla skazanych oraz tymczasowo aresztowanych z bliskimi. Por. Waldemar Warmuz, kierownik działu penitencjarnego omówił sposoby i metody w jaki osadzeni utrzymują kontakt z osobami bliskimi, a także inne metody oddziaływań penitencjarnych.

Kpt. Sebastian Tercjak, zastępca kierownika działu ochrony omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem w jednostce. W ostatniej części wizyty goście wraz z funkcjonariuszami przeszli do świetlicy jednostki, gdzie mogli zapoznać się z historycznymi fotografiami Oddziału Zewnętrznego. Funkcjonariusze omówili historię powstania i funkcjonowania obiektu. Na zakończenie wszyscy ustawili się do pamiątkowej fotografii. 

O właściwą komunikację między uczestnikami spotkania a załogą Oddziału Zewnetrznego w Toruniu zadbał st. szer. Mariusz Wochna - referent Zespołu Łączności i Informatyki.
 

Tekst por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej