20 września 2023 r. już na zawsze zapisze się w kartach historii trzech jednostek okręgu katowickiego: Zakładu Karnego w Herbach, Aresztu Śledczego w Częstochowie i Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Uroczystości

Wczoraj o godz. 9.00 rozpoczęła się w Bastionie św. Barbary na Jasnej Górze uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Herbach, Aresztowi Śledczemu w Częstochowie i Aresztowi Śledczemu w Bytomiu, których poświęcenia dokonał Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Wiceminister Sprawiedliwości nadzorujący Służbę Więzienną - Michał Woś przekazał sztandar mjr. Michałowi Krupie - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz dyrektorom herbskiej i bytomskiej jednostki.  W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in.: Wiceminister Sprawiedliwości – Pan Michał Woś, Wicewojewoda Śląski – Pan Robert Magdziarz, Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. insp. Jacek Kitliński, Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej: gen. Andrzej Leńczuk, gen. Krzysztof Stefanowski, płk Piotr Sękowski, szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej – płk Zbyszko Nowak, Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego – gen. Paweł Nasiłowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach – płk Maciej Konior, kadra kierownicza jednostek Służby Więziennej oraz resortowych związków zawodowych, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, świata nauki, kultury, gospodarki i duchowieństwa.

Fundatorem sztandaru dla Aresztu Śledczego w Częstochowie jest PPO Przedsiębiorstwo Państwowe
w Strzelcach Opolskich.

Po zakończeniu uroczystości odbyła się na Jasnej Górze Ogólnopolska Pielgrzymka Funkcjonariuszy
i Pracowników Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 

Podniosła chwila

Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Woś zwrócił się do zgromadzonych na uroczystości:
„(…) życzę każdemu z Państwa, a zwłaszcza funkcjonariuszom, którzy służą w tych trzech jednostkach, aby zawsze pamiętać o tych wielkich słowach, o tej wielkiej dewizie: Służba Więzienna – służbie Rzeczypospolitej, ale co istotne z odwołaniem do wartości, czyli BÓG, HONOR, OJCZYZNA (…)”.

Gen. Insp. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej podkreślił ważność tego wydarzenia: „(…) Nadanie sztandaru to dowód uznania dla służby i pracy wszystkich, którzy dni i noce spędzają w murach aresztów śledczych i zakładów karnych chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i w ten sposób dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo (…) Zwracam się do wszystkich, którzy przybyliście na Jasną Górę z Częstochowy, Bytomia i Herbów. Chorągwie, których od dziś będziecie strzec, symbolizują przynależność do formacji i wierność jej ideałom. Są wśród nich honor
 i szacunek do każdego człowieka (…)”.

Nasza jednostka

Funkcjonariusze i pracownicy tworzący częstochowską jednostkę odgrywają niezwykle istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa naszego regionu i kraju. To oni są fundamentem naszej jednostki penitencjarnej, ponieważ to ich umiejętności, determinacja i oddanie stanowią o sile naszej formacji. Współpraca, dyscyplina oraz zdolności do działania w ekstremalnych warunkach są kluczowe dla efektywności prawidłowego działania funkcjonariuszy Aresztu śledczego w Częstochowie. To właśnie ci ludzie, dzięki swojemu wyszkoleniu i poświęceniu, są w stanie codziennie skutecznie realizować zadania Służby Więziennej oraz służyć społeczeństwu.

 

Tekst: mjr Izabela Kapkowska, mjr Piotr Pijet

Zdjęcia: por. Marcin Chrzan

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej